Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la relaţiile interetnice

|versiune pentru tipar||
FPM (astăzi PPCD) / 20 mai 1989
Partidul Popular Creştin Democrat

Actualele tensiuni existente în relaţiile interetnice din RSSM îşi au cauze atât în deformările socialismului, cât şi în linia promovată de unele grupări influente din verigile superioare ale ierarhiei sociale din republică. Scopul acestor grupări e de a torpila iniţiativele restructurării prin abaterea energiei sociale a oamenilor de la demontarea sistemului de administrare prin comandă spre confruntarea interetnică.

Actuala situaţie de criză a relaţiilor interetnice poate fi depăşită numai prin revenirea consecventă la spiritul principiilor leniniste ale politicii naţionale, precum şi pe baza documentelor internaţionale semnate de URSS referitoare la drepturile omului şi ale naţiunilor.

FPM consideră că normalizarea şi armonizarea relaţiilor interetnice se poate obţine numai prin transpunerea în fapt a principiilor constituţionale ale federalismului, care formează temelia orânduirii naţionale statale a URSS, ceea ce va contribui la întărirea casei noastre comune. FPM se pronunţă pentru unitatea tuturor naţiunilor şi poporaţiilor sovietice, care se poate consolida numai pe baza acestui fundament al federalismului.

FPM condamnă cu hotărâre toate acţiunile de învrăjbire naţională, atât cele de orientare şovină cât şi cele de orientare naţionalistă sau de nihilism naţional. FPM cheamă reprezentanţii naţiunii moldoveneşti să privească cu mai multă înţelegere temerile împărtăşite de populaţia nemoldovenească, care au fost generate de dezinformarea nemoldovenilor prin intermediul unor organe de presă de limbă rusă din republică şi de neclaritatea perioadei de trecere la limba moldovenească de stat. Totodată FPM se adresează tuturor conlocuitorilor de limbă rusă să dea dovadă de o atitudine cu adevărat internaţionalistă faţă de durerea şi soluţionarea echitabilă a problemelor vitale ale moldovenilor şi găgăuzilor, care ar duce la consolidarea relaţiilor interetnice.

FPM se adresează de asemenea reprezentanţilor populaţiei găgăuze cu chemarea de a începe un dialog constructiv în vederea găsirii căilor pentru afirmarea etnoculturală şi social-economică comună a moldovenilor şi a găgăuzilor, ceea ce ar asigura salvgardarea şi dezvoltarea poporaţiei găgăuze împreună cu poporul moldovenesc.

FPM consideră că actuala situaţie etnopolitică a fost agravată şi de linia ideologică greşită, a cărei esenţă a fost exprimată în cuvântarea publicată la 31 mai 1987 a lui V.I.Smirnov, fost secretar doi al CC al PCM, şi care a fost dezvoltată în Tezele CC al PCM, publicate în noiembrie 1988. Această linie ideologică a dus iniţial la dezorientarea în masă a populaţiei nemoldoveneşti din RSSM în problemele naţionale, iar în prezent a generat în sânul ei stări de spirit şovine şi antirestructuriste.

Congresul FPM constată cu dezamăgire că poziţia actualei componenţe a Biroului CC al PCM privind depăşirea crizei din relaţiile interetnice, care a fost exprimată la Plenara XIV a CC al PCM, nu lasă posibilitatea de a întrevedea deosebiri de principii faţă de poziţia exprimată în documentele şi la mitingurile grupării extremiste antimoldoveneşti “Edinstvo”.

În asemenea situaţie FPM consideră că în vederea ieşirii din impasul politic creat în republică trebuie luate în primul rând următoarele măsuri:

Congresul FPM îşi exprimă convingerea că problema naţională poate fi soluţionată pe deplin numai în baza principiilor universal recunoscute, de democraţie, de drept internaţional şi de respectare a dreptului la libera autodeterminare şi suveranitate a tuturor popoarelor.

Condiţia primordială a soluţionării echitabile a problemei naţionale în RSSM constă în realizarea suveranităţii politice, economice şi culturale a republicii în cadrul federaţiei URSS.

Congresul I de constituire al FPM

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la însemnele naţionale Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la limbă