Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

Vom constitui noua putere în Moldova împreună!

|versiune pentru tipar||
PSD / 26 decembrie 2013
Partidul Social Democrat

Parlamentarismul ca formă a administrării statale a Republicii Moldova presupune democraţie reprezentativă. Pe parcursul a 22 de ani, noi cu Dumneavoastră, delegăm puterea partidelor politice, votînd pentru acestea în cadrul alegerilor. Acordăm votul nostru unui sau altui partid cu speranţa că reprezentanţii acestuia ne vor reprezenta interesele noastre în Parlament, vor insista asupra punctului nostru de vedere şi vor face tot posibilul pentru bunăstarea populaţiei Republicii Moldova.

Din păcate, realitatea e cu totul alta. Aşa zişii aleşi ai poporului folosesc puterea încredinţată doar în interesele sale proprii, pentru îmbogăţirea personală şi soluţionarea problemelor proprii. Pe parcursul perioadei de independenţă a ţării diferite formaţiuni politice au folosit, folosesc şi au intenţia de a folosi şi în continuare cetăţenii pentru preluarea puterii, ca să o folosească aşa cum vor, fără a ţine cont de părerea oamenilor.

Votarea în baza listelor de partid constituie problema de bază a societăţii moldoveneşti. În ajunul alegerilor, partidele politice înregistrează la Comisia Electorală Centrală listele sale de candidaţi pentru funcţia de deputat. Dar, cetăţenii nu cunosc cine sunt aceste persoane. Simplu vorbind, nu avem nici o închipuire despre persoana, care ne va reprezenta interesele în Parlamentul Republicii Moldova. Candidatul la funcţia de deputat este distanţat complet de la popor. Acesta nu cunoaşte şi nu doreşte să cunoască despre problemele locuitorilor dintr-o localitate concretă, fie sat sau oraş, nu garantează personal că va realiza promisiunile date. Mai mult ca atît, în cazul în care deputatul nu-şi realizează obligaţiile, noi — cetăţenii Republicii Moldova, care am încredinţat puterea, nu avem posibilitatea de a-l revoca din funcţie şi să-l schimbăm cu o altă persoană, mult mai destoinică.

Acum, putem cu toată certitudinea să declarăm că parlamentarismul în Republica Moldova a suferit un eşec total. În ţară este instaurată dictatura partiinică, iar partidele în lupta pentru putere folosesc tehnologiile murdare, acţionarea psihologică şi cumpărarea electoratului. Este folosit resursul administrativ, iar promisiunile electorale se transformă în demagogie. Parlamentul a devenit o barieră legală, care împiedică poporului să-şi exercite puterea în interesele sale.

Adevărata democraţie este posibilă doar cu participarea întregului popor la luarea deciziilor organelor puterii de stat în interesul societăţii, indiferent de domiciliu, naţionalitate, sferă de activitate, vîrstă şi viziuni. De aceia, acum, avem dreptul de a declara că noi, cetăţenii Republicii Moldova, refuzăm să transmitem puterea deputaţilor şi să votăm listele de partid, în care sunt persoane pe care noi niciodată nu le-am văzut, cu care niciodată nu am comunicat, care niciodată nu şi-au permis să afle cum trăieşte poporul simplu.

Pentru ca în ţară, în sfîrşit, să fie instalată ordinea, partidele politice nu ar trebui să mai participe în alegeri. Obţinînd puterea, membrii partidelor tind să aprobe legi pentru a conduce cu procesele economice şi societatea, argumentîndu-şi acţiunile cu realizarea programelor electorale. Scopurile partidelor însă, constituie preluarea puterii asupra poporului, împărţirea avuţiei cetăţenilor şi aceasta se face sub pretextul precum că acţiunile lor coincid cu scopurile populaţiei ţării.

În comparaţie cu populaţia ţării, care constituie cîteva milioane, partidele sunt o minoritate. Dar, această minoritate conduce cu cetăţenii ţării, această minoritate şi-a subordonat voinţei sale populaţia, care nu poate influenţa deciziile formaţiunilor politice.

Experienţa de-a lungul timpului demonstrează că acest fapt este caracteristic tuturor partidelor, indiferent de denumire, ideologie sau doctrină promovată. Partidele politice nu sunt prea numeroase, persoanele din partide sunt coruptibile şi pot fi cumpărate atît de anumite forţe din ţară, cît şi de peste hotare, care doresc să conducă cu poporul şi averea obştească.

Poporul trebuie să se dezică de parlamentarism şi să administreze de unul singur cu treburile statului. Una dintre forme ale democraţiei directe este referendumul. În cadrul referendumului sunt scoase întrebări şi legi, iar populaţia trebuie să răspundă prin “da” sau “nu” şi în aşa fel să-şi exprime voinţa. Majoritatea oamenilor însă, nu doresc să se limiteze doar la răspunsurile “da” sau “nu”, mulţi dintre ei au propriile variante de soluţionare a problemelor. Doar că referendumurile nu permit cetăţenilor o astfel de posibilitate. Prin urmare, reiese că şi referendumul nu dă o posibilitate deplină cetăţenilor la exprimarea voinţei.

Anume din această cauză suntem convinşi, că în situaţia în care atît Parlamentul, cît şi Referendumul nu asigură pe deplin respectarea principiilor democratice este necesar de realizat un model nou, care ar asigura pe deplin voinţa poporului. Interesele cetăţenilor ţării trebuie să fie reprezentate de către oamenii simpli, locuitori ai satelor şi oraşelor, care nu din auzite ci în realitate cunosc problemele unei sau altei localităţi şi sunt gata să reprezinte şi să apere interesele acestora.

Unicul mijloc de realizare a puterii poporului pot fi consiliile reprezentanţilor poporului, unde reprezentanţii poporului delegaţi de cetăţeni vor reprezenta voinţa poporului. Consiliile reprezentanţilor poporului trebuie să existe oriunde — în fiecare primărie sătească sau orăşenească.

Toate deciziile importante ale comunităţii trebuie să fie aprobate în cadrul sesiunilor consiliilor reprezentanţilor poporului. Pînă la sesiunea consiliului, reprezentanţii poporului trebuie să consulte locuitorii privind ordinea de zi, să cunoască viziunea acestora pe fiecare întrebare în parte, iar după şedinţă să comunice locuitorilor, care l-au delegat, despre deciziile luate şi cum personal a votat. Din punctul nostru de vedere, anume această formă de administrare a treburilor statului este cea mai echitabilă, corectă şi argumentată.

Pentru soluţionarea întrebărilor de nivel republican este necesară o participare a reprezentanţilor poporului din toate raioanele, pentru că anume ei sunt cei, care reprezintă voinţa poporului, care trăiesc în toate satele şi oraşele Republicii Moldova. Ţinînd cont de faptul, că în ţară nu avem un local în care ar încăpea toţi reprezentanţii poporului din fiecare raion, se propune ca la sesiunea republicană a reprezentanţilor poporului fiecare raion să delegheze 40–50 de delegaţi, în dependenţă de numărul populaţiei raionului.

În aşa fel, va fi asigurată participarea reprezentanţilor din fiecare raion. Reprezentanţii poporului vor apăra interesele raionului său, vor include în ordinea de zi şi vor solicita aprobarea deciziilor pentru problemele cu care se confruntă localitatea pe care o reprezintă.

Sesiunea republicană a consiliului reprezentanţilor poporului va însemna Consiliul Suprem al poporului moldovenesc şi se va numi “Sfatul Ţării”. În cadrul acesteia se vor hotărî cele mai importante probleme ale ţării, atît politica internă şi cea externă, cît şi alte întrebări nu mai puţin importante.

Avantajul consiliilor reprezentanţilor poporului în raport cu parlamentarismul şi consiliile raionale existente constă în faptul, că consiliile reprezentanţilor poporului la toate nivelele vor deveni nu doar puterea legislativă, dar, şi cu drepturi de numire în funcţia în toate organele executive şi judecătoreşti. Consiliile raionale ale reprezentanţilor poporului, fără coordonarea cu organele republicane, de sine stătător numeşte judecătorii, procurorii, şeful poliţiei, comitetul executiv raional, aprobă planurile de dezvoltare economică şi socială, decide asupra proprietăţilor comune, decide asupra politicii funciare şi extragerii de zăcăminte, asigură condiţii pentru activitatea agenţilor economici, aprobă taxe şi impozite, decide asupra distribuirii surselor bugetare raionale şi a dotaţiilor republicane.

Participînd la sesiunile Consiliului Suprem al Reprezentanţilor Poporului “Sfatul Ţării”, reprezentanţii poporului vor lua decizii la toate întrebările cu privire la politica internă şi cea externă a ţării. Pe lîngă aceasta, reprezentanţii poporului vor alege Preşedintele Republicii Moldova, membrii Guvernului, membrii Judecătoriei Supreme, Procurorul General, Revizorul principal, precum şi vor alege comisiile permanente ale Consiliului Suprem, care vor elabora proiectele de lege şi vor pregăti ordinea de zi a sesiunilor Consiliului Suprem, vor aproba politica fiscală şi bugetul ţării pentru o perioadă de 5 ani.

Un lucru destul de important constă în faptul, că în caz că un reprezentant al poporului nu-şi exercită atribuţiile în interesele poporului, ci dimpotrivă este preocupat de rezolvarea problemelor proprii, acesta poate fi revocat oricînd din funcţie de către locuitorii localităţii care l-au delegat.

Participarea nemijlocită a reprezentanţilor poporului în administrarea treburilor statului, precum şi posibilitatea de revocare a reprezentanţilor poporului, în caz că aceştia iau decizii contrar voinţei locuitorilor comunităţii care i-au delegat, exclude dependenţa reprezentanţilor poporului de la careva forţe interne sau externe. Este minimizată probabilitatea coruperii. În acelaşi timp, este majorat nivelul de participare a cetăţenilor la viaţa ţării şi luarea deciziilor.

La moment, viaţa publică este reglementată de legi, care contrazic principiului exercitării depline a puterii poporului, precum şi dorinţelor şi intenţiilor fiecărui cetăţean, pentru că aceste legi au fost elaborate şi aprobate cu scopul de a conduce cu societatea din numele partidelor, care şi-au subordonat poporul.

Cînd cetăţenii vor decide asupra constituirii unui nou sistem al puterii de stat, bazat pe voinţa poporului, trebuie de conştientizat că toate legile vor fi abrogate. Va fi primită o nouă Constituţie, care va reglementa drepturile şi obligaţiile cetăţenilor şi a organelor puterii, care se vor conduce doar de deciziile sesiunilor consiliilor reprezentanţilor poporului.

Poporul Republicii Moldova va constitui o nouă societate, un nou model de funcţionare a statului, bazat pe solidaritate şi echitate socială.

Vă propun să vă deziceţi de democraţia reprezentativă sub forma parlamentarismului şi să trecem la modelul puterii populare, unde fiecare celulă a societăţii are un sprijin ferm din partea consiliilor săteşti, orăşeneşti şi raionale ale reprezentanţilor poporului, dar şi la nivel republican din partea Consiliului Suprem al Reprezentanţilor Poporului “Sfatul Ţării”.

Evenimentele ultimilor ani ne demonstrează că vin timpurile anarhiei, demagogiei, trădării şi fortificării dictaturii partidelor aflate la guvernare. Anume din aceste considerente este important să nu întîrziem, să nu tărăgănăm cu această decizie foarte importantă pentru ţară şi pentru întreg poporul nostru.

În calitate de Preşedinte al Partidului Social Democrat vă chem să vă deziceţi de puterea partidelor în Parlamentul Republicii Moldova şi consider, că formaţiunile politice pot şi trebuie să activeze în interesul şi bunăstarea societăţii noastre, dar nu pentru bunăstarea personală.

Sunt încrezut că Împreună vom reuşi!

Cu dragoste către voi şi urări de bine în ajunul Anului Nou şi Crăciunului, Victor Şelin

Sursa: www.psdm.md

Scrisoare deschisă Prim-Ministrului Republicii Moldova Iurie Leancă Preşedintele PSD Victor Şelin a primit un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă