Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Informaţie pentru reprezentanţii mass-media şi societatea civică cu ocazia jubileului de 5 ani de la constituirea Partidului Socialiştilor din RM (PSRM)

|versiune pentru tipar||
PSRM / 2 iulie 2002
Partidul Socialiştilor din Republica MoldovaAcum 5 ani Partidul Socialiştilor a anunţat despre alegerea sa doctrinară: socialismul democratic ca alternativă socialistă de dezvoltare socială.

Această alegere n-a fost întîmplătoare, deoarece nucleul partidului era compus din persoane, care au stat la baza mişcării socialiste din Moldova postsovietică, capabili să analizeze şi să aprecieze evenimentele, care aveau loc în momentul constituirii PSRM, avînd experienţa politică a campaniei de alegeri prezidenţiale din 1996 cu participarea propriului candidat, cît şi experienţa de lucru practic în condiţii istorice noi în Parlamentul ţării şi la posturi de conducere în organele puterii executive centrale de nivel local.

De la momentul constituirii sale PSRM se socotea şi se socoate nu numai ca parte componentă a sistemului politic al statului moldovenesc, dar şi ca parte a societăţii civice din ţara noastră. Mulţi membri şi adepţi ai partidului participă activ la diferite acţiuni cu caracter de instruire, protejare în drepturi şi binefacere.

În activul Partidului Socialiştilor este participarea la toate campaniile electorale de nivel republican, local şi de asemenea în autonomia Găgăuzia. Deşi PSRM astăzi nu este reprezentat în Parlamentul republicii, membrii şi adepţii lui sînt în Adunarea Populară a Găgăuziei şi în structurile executive ale autonomiei, în cadrul Consiliilor judeţene din Edineţ, Lăpuşna, Ungheni, în Consiliile municipale Chişinău, Cahul, Orhei şi un şir de consilii orăşeneşti şi săteşti.

De comun cu asociaţia internaţională “Savanţii pentru democraţie şi socialism” partidul a pregătit şi a desfăşurat în mai 1998 la Chişinău o conferinţă practico-ştiinţifică pe problemele actuale ale mişcării socialiste internaţionale. Reprezentanţii partidului au participat activ la lucrările conferinţelor internaţionale reprezentative, dedicate problemelor de dezvoltare cu accelerare (1999), determinarea forţelor şi căilor de depăşire a crizei de sistem (2000), cauzelor şi urmărilor destrămării URSS (2001), la lucrările consfătuirii tematice din Belgrad dedicată relaţiilor internaţionale în secolul nou (2000).

Din iniţiativa PSRM şi cu participarea lui în decembrie 2000 la Comrat sub egida Adunării Populare din Găgăuzia au avut loc audieri a deputaţilor pe problemele alegerii optimale a organizării statale a RM. Partidul a elaborat şi a înaintat organelor de stat respective şi societăţii viziunea sa asupra ameliorării situaţiei din UTA Găgăuzia şi rezolvării problemei transnistrene. Reprezentanţii PSRM au participat activ la elaborarea proiectului guvernamental al concepţiei politicii de stat în domeniul relaţiilor interetnice.

Fiind unul din fondatorii “Congresului Euroasiat Socialist”, Partidul Socialiştilor colaborează pe bază de interese bilaterale cu partidele şi organizaţiile social-politice din Armenia, Spania, Rusia, România, Serbia şi Ucraina.

PSRM pe parcursul activităţii sale public şi constructiv îşi exprimă poziţia asupra celor mai stringente probleme ale politicii interne şi externe a statului moldovenesc, inclusiv şi-a expus argumentele sale pentru necesitatea trecerii la forma parlamentară de guvernare a ţării. Partidul este unul din fondatorii “Mesei Rotunde cu Statut Permanent” a partidelor, organizaţiilor social-politice şi obşteşti din RM.

PSRM porneşte din necesitatea evidenţei şi înţelegerii, inclusiv şi referitor la republica noastră a procesului globalizării, la baza căruia este intensificarea obiectivă a reciprocităţii economiilor şi ţărilor lumii. Aceasta este o nouă calitate a lumii. Cu regret, astăzi aceasta înseamnă, că principala putere în economie, politică şi viaţa spirituală trece nu la reprezentanţii popoarelor şi cetăţenilor planetei formaţi în mod democratic, ci la puternici “jucători globali”, care singuri stabilesc “regulile jocului” şi singuri sînt şi arbitrii lui.

Sînt corporaţiile transnaţionale cu capital enorm, instituţiile internaţionale supranaţionale exprimate de OMC, FMI, BM, NATO ş.a., cît şi statele naţionale concrescute cu ele ca SUA şi alte ţări ale “grupului şapte”. Aceşti “jucători” sînt apţi direct sau indirect să supună influenţei sale statele naţionale, economiile, viaţa socială, politică şi culturală a popoarelor, cît şi organizaţii internaţionale ca ONU ş.a. Una din urmările negative ale procesului de globalizare este slăbirea bruscă a rolului statului în sfera de dirijare a economiei şi în special în sfera protecţiei sociale, ce se însoţeşte cu atacuri în masă asupra realizărilor sociale ale cetăţenilor.

Partidul Socialiştilor socoate, că odată cu bombardările barbare ale Iugoslaviei în martie 1999 globalizarea este stabilită şi poate fi numită ca “ordine mondială nouă”, care a devenit o realitate groaznică pentru marea majoritate a locuitorilor planetei indiferent de dorinţele şi viziunile lor.

PSRM este convins în dreptatea afirmaţiei despre necesitatea în condiţiile actuale de a gîndi global şi a acţiona local. În acest context rezultatele existenţei Moldovei timp de 10 ani ca stat independent, după părerea lui, pot fi caracterizate în aşa fel, că în ţară s-a instituit dominarea fără împărţire a alianţei economiei speculative şi nomenclaturii de partid-sovietice recolorate. Această alianţă i-a asigurat republicii pe de o parte o dependenţă durabilă faţă de FMI, BM, OMC ce a dat posibilitate de existenţă decentă numai pentru un cerc restrîns de oameni în Moldova, iar pe de altă parte a lipsit marea majoritate a populaţiei de orice perspectivă la un viitor asigurat în ţara sa.

Partidul Socialiştilor socoate că la alegerile parlamentare anticipate de la 25.02.2001 marea majoritate a alegătorilor din Moldova s-au pronunţat contra alegerii formaţionale, care le era impusă în ultimii ani şi bazată exclusiv pe valorile liberale străine.

PSRM este convins că existenţa în ţara noastră a unei minorităţi active bazate pe poziţii antistatale, care s-a format în ultimii 15 ani, reprezintă o ameninţare nu numai pentru stabilitatea din republică, dar şi pentru existenţa în viitor a statului moldovenesc.

În legătură cu aceasta Partidul Socialiştilor accentuează necesitatea colaborării partidului de guvernămînt cu nişte formaţiuni de orientare stînga-centru, deoarece sprijinirea pe potenţialul de cadre al acestor forţe şi adepţilor lor, în diferite forme inclusiv şi pe baza obştească, cît şi folosirea relaţiilor internaţionale, la pregătirea şi realizarea hotărîrilor de stat ar putea contribui la rezolvarea următoarelor probleme stringente:

În general PSRM se socoate parte componentă a mişcării naţionale, europene şi mondiale, care recunoaşte ca scop final o societate nouă necapitalistă.

  Declaraţia Comitetului executiv al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova cu privire la aniversarea a 85 a revoluţiei ruse din octombrie 1917 şi în legătură cu deschiderea Forului Social European din Florenţa (Italia)