Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Hotărîrea Congresului VIII al AMN “cu privire la activitatea Consiliului Politic Naţional după Congresul VI şi sarcinile partidului la etapa actuală”

|versiune pentru tipar||
AMN / 13 decembrie 2009
Alianţa “Moldova Noastră”

Congresul VIII al Partidului Politic “Alianţa Moldova Noastră” menţionează că în perioada guvernării comuniste Republica Moldova nu a reuşit să obţină independenţă şi suveranitate reală, să se afirme ca stat de drept, democratic, cu o economie modernă, de orientare socială, bazată pe concurenţă şi piaţă liberă. S-au substituit valorile culturale, a crescut fără precedent criminalitatea şi corupţia. Nu a fost soluţionată problema Transnistriei.

Pornind de la analiza evenimentelor care s-au produs în ţara noastră şi în lume în ultimii patru ani, de la situaţia politică şi social-economică actuală din Republica Moldova, Congresul consideră că reformarea în continuare a societăţii moldoveneşti trebuie să se realizeze cu faţa spre viitor şi nu spre trecut.

Situaţia creată a determinat necesitatea consolidării politice, organizatorice şi numerice a partidului, intensificării acţiunilor comune, solidarităţii şi susţinerii reciproce a organizaţiilor teritoriale şi a membrilor de partid.

Congresul VIII încheie o etapă de transformări interne, etapă de consolidarea Partidului. Alianţa Moldova Noastră a devenit un partid politic modern cu o structură organizatorică bine conturată, un partid al reformei, favorabil economiei sociale de piaţă, adept al protecţiei sociale active şi promotor al proceselor de integrare europeană.

Congresul menţionează că activitatea partidului în perioada de referinţă a fost nemijlocit legată de schimbările radicale din viaţa politică, economică şi socială a ţării, în aceste condiţii, organele de conducere centrale, organizaţiile teritoriale se manifestă tot mai mult ca o forţă capabilă să asigure realizarea şi respectarea drepturilor şi intereselor politice, economice, sociale şi spirituale ale populaţiei.

Evenimentele de mare importanţă în perioada de după Congresul VI au fost participarea Alianţei Moldova Noastră la alegerile locale generale din 2007, în cadrul cărora, împreună cu celelalte forţe democratice, am învins comuniştii şi am preluat conducerea în 21 de raioane, precum şi alegerile parlamentare din 5 aprilie şi 29 iulie 2009, în urma cărora partidul a intrat în parlament şi participă la guvernare.

Către Congresul VIII, Partidul Politic “Alianţa Moldova Noastră” a venit bine organizat, cu o experienţă preţioasă de activitate politică şi electorală, cu un potenţial de cadre şi cu un Program capabil să soluţioneze cele mai stringente probleme ale ţării.

Totodată, Congresul constată că Consiliul Politic Naţional, Biroul Permanent Central nu au reuşit să încadreze în activitatea politică toţi membrii de partid. Nu a fost realizată sarcina pusă de Congresul VI, de a crea în fiecare localitate câte o organizaţie primară. Insuficient a fost organizat lucru cu femeile, tineretul, veteranii, pensionarii, cu alte categorii ale populaţiei. Mari rezerve există în activitatea de informare în masă, de creare a imaginii pozitive a partidului.

Pornind de la principiile de bază, concluziile şi propunerile expuse în raport, precum şi în luările de cuvânt ale delegaţilor, Congresul VIII al Partidului Politic “Alianţa Moldova Noastră”

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Raportul cu privire la activitatea Consiliului Politic Naţional după Congresul VI al partidului.
 2. Se aprobă Raportul Comisiei Centrale de Cenzori:
 3. Se pune în sarcina Consiliului Politic Naţional (nou ales) să elaboreze până la finele anului curent un plan de măsuri concrete vizând realizarea hotărârii Congresului, a obiecţiilor critice şi propunerilor expuse de delegaţi.
 4. Se împuterniceşte Consiliul Politic Naţional să elaboreze în primul trimestru al anului 2010 programe concrete pentru diferite ramuri ale economiei naţionale, care să conducă la ameliorarea situaţiei social-economice, să asigure dezvoltarea durabilă şi competitivă a societăţii şi îmbunătăţirea, pe această cale, a condiţiilor de trai ale populaţiei, pentru bunăstare şi demnitate socială.
 5. Se considera drept sarcină prioritară consolidarea politică şi organizatorică a partidului, ridicarea responsabilităţii membrilor organelor elective de toate nivelurile pentru rezultatele activităţii, desfăşurarea mai eficientă a lucrului de propagare şi explicare în mase a scopurilor şi sarcinilor Alianţei “Moldova Noastră” pentru cointeresarea reală a cetăţenilor în apartenenţa la partid, atragerea în rândurile lui a noi membri, crearea structurilor de partid în toate localităţile.
 6. Consiliul Politic Naţional va întreprinde acţiuni concrete de pregătire pentru participarea la alegerile locale din 2011, asigurând selectarea prealabilă a candidaţilor din partea partidului la funcţiile respective în conformitate cu capacităţile personale şi calităţile morale ale fiecăruia, pentru a obţine posibilitatea de a-i promova în organele administraţiei publice locale şi a pregăti baza reală pentru participarea cu succes la următoarele alegeri parlamentare.
 7. Biroul Permanent Central, organizaţiile teritoriale vor organiza mai activ şi eficient procesul de selectare, promovare şi instruire a cadrelor şi activului Alianţei prin elaborarea şi realizarea unui sistem de formare şi pregătire a rezervei de cadre.
 8. Consiliul Politic Naţional va elabora noi regulamente de funcţionare şi activitate a organelor de profil, prin care se va contribui la stimularea participării femeilor, a tineretului, veteranilor şi pensionarilor la viaţa politică, crearea la toate nivelurile a organizaţiilor de femei, tineret, veterani şi pensionari din cadrul partidului, asigurându-le sprijin organizatoric, financiar şi logistic.
 9. Biroul Permanent Central va crea, în primul trimestru al anului 2010, un serviciu de relaţii publice şi internaţionale al partidului, care să includă un Centru de presă, redacţia ziarului “Alianţa Moldova Noastră”, o echipă de întreţinere a paginii WEB şi de lucru în spaţiul Internet, grupuri de relaţii cu partenerii interni şi externi;
 10. Consiliul Politic Naţional va stabili un mecanism de conlucrare şi de sprijin între structurile partidului, pe de o parte, şi consilierii, primarii şi deputaţii aleşi din partea Alianţei Moldova Noastră, pe de altă parte, şi va impulsiona funcţionarea Asociaţiilor de primari, a preşedinţilor de raioane şi a consilierilor locali.
 11. Fracţiunea parlamentară va organiza sistematic întâlniri ale deputaţilor AMN cu alegătorii şi primirea în audienţă a cetăţenilor, va participa activ la perfectarea legislaţiei şi la expunerea poziţiei partidului în Parlament.
 12. Consiliul Politic Naţional va aproba, în primul trimestru al anului 2010, principiile de bază ale Mesajului electoral şi planul de promovare a imaginii partidului, inclusiv prin intermediul televiziunii, al radioului, presei republicane şi locale, editarea diferitelor pliante, afişe electorale şi organizarea unor manifestări publice.

Congresul VIII al AMN face apel către organele de conducere ale partidului la toate nivelurile, către organizaţiile primare, către toţi membrii de partid să contribuie prin acţiuni concrete la consolidarea Alianţei, să dea dovadă de multă principialitate, perseverenţă şi fermitate, de solidaritate, pentru ca, unindu-ne eforturile, să ne asigurăm posibilitatea de a realiza sarcina principală a partidului, promovarea adepţilor săi în organele administraţiei publice centrale şi locale pentru a participa şi influenţa nemijlocit la evoluţia proceselor social-economice şi politice din ţară.

Sursa: Ziarul “Alianţa” din 18 decembrie 2009, nr. 44 (173)

Declaraţie a delegaţilor la Congresul VIII al AMN “Privind consecinţele guvernării comuniste şi necesitatea consolidării forţelor democratice” Comunicat de presă al Alianţei “Moldova Noastră”