Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Hotărîrea Plenarei a VI-a a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 31 octombrie 2002
Partidul Comuniştilor din Republica MoldovaAscultînd şi luînd în dezbatere raportul “Despre munca politică a partidului la etapa actuală”, prezentat de tov. Stoicov Iu. D., secretar al CC al PCRM, Plenara CC al PCRM menţionează că Comitetul Executiv Politic al CC, comitetele municipale şi raionale, organizaţiile primare ale PCRM înfăptuiesc o anumită munca politică în masele largi ale poporului. În condiţiile economiei de piaţă din societatea moldovenească contemporană munca politică şi de agitaţie în masele largi ale poporului a partidului se pune tot mai mult pe primul plan, cresc rolul şi importanţa ei. Munca politică a partidului constituie activitatea lui în vederea intensificării influenţei de partid, ideologice asupra proceselor social-economice şi a păturilor largi ale populaţiei Republicii Moldova.

Eforturile partidului sînt concentrate asupra sarcinilor de explicare maselor populare a tuturor laturilor activităţii partidului de guvernămînt pentru realizarea programelor lui electorale şi înfăptuirea unor măsuri eficiente în ceea ce priveşte îmbunătăţirea pe toate căile a stării de lucruri din viaţa social-economică a ţării şi ridicarea nivelului de trai al păturilor largi ale populaţiei. Plenara subliniază că în societate au avut loc transformări nu numai în relaţiile de producţie şi în forţele de producţie corespunzătoare acestora, ci şi în conştiinţa oamenilor, în întreaga suprastructură a societăţii. Societatea s-a diferenţiat în majoritatea săracă şi minoritatea bogată, care se străduieşte din toate puterile să nu dea posibilitate ca să fie înfăptuite transformările de orientare socială necesare în economie şi, pe această bază, să fie ridicat nivelul de trai al populaţiei ţării.

Plenara CC al PCRM menţionează că organizaţiile de partid, traducînd în viaţă hotărîrile Congresului al IV-lea (al XXI-lea) al PCRM, au acumulat o anumită experienţă pozitivă de muncă politică în masele largi ale poporului. Se perfecţionează structura organizaţiilor de partid în scopul apropierii muncii politice de populaţie. S-au afirmat ca eficiente formele de abordare individuală a desfăşurării muncii politice conform principiului “De la prag — la prag”, “De la casă — la casă”. În practica muncii politice în masele largi ale populaţiei se introduc treptat propaganda prin lecţii, zilele de informare, întîlnirile conducerii de partid cu populaţia. Mulţi deputaţi ai fracţiunii PCRM din Parlament îşi perfecţionează munca pe care ei o duc în mase, se întîlnesc cu regularitate cu alegătorii, le explică detaliat oamenilor politica partidului la etapa actuală.

Totodată, Plenara CC al PCRM menţionează că munca politică în masele largi ale populaţiei la etapa actuală nu corespunde în deplină măsură situaţiei create, condiţiilor în care activează partidul. Comitetul Executiv Politic al CC nu a elaborat un sistem bine pus la punct de organizare a muncii politice a partidului, de pregătire a materialelor informative şi a celor teoretice. Ca rezultat, această muncă nu are un caracter bine concentrat, ci unul fragmentar. Multe comitete de partid, organizaţii primare de partid activează insistent în mase doar pe parcursul campaniilor electorale, iar în perioada dintre alegeri în acest domeniu se observă formalism şi indiferenţă. Unii comunişti, agitatori manifestă pasivitate, iar uneori şi teamă de a merge la oameni şi de a le explica acestora politica partidului de guvernămînt.

Comuniştii şi agitatorii nu totdeauna sînt informaţi bine şi uneori nu posedă deprinderi de înfăptuire a muncii politice de masă. La aceasta nu contribuie practica organizării învăţămîntului de partid şi politic al comuniştilor şi adepţilor partidului, în care se observă formalism, buchereală. Practic, nicăieri nu are loc învăţămîntul agitatorilor. Lecţii pentru propagandişti Comitetul Executiv Politic al CC organizează doar o singură dată pe an, iar la nivelul comitetelor raionale de partid cu ei în general nu se duce nici o muncă pe parcursul întregului an de învăţămînt. Tinerii care au intrat în partid nu sînt familiarizaţi cu formele şi metodele muncii de agitaţie. La intensificarea muncii politice în mase nu contribuie atitudinea negativă a unor comitete de partid faţă de crearea organizaţiilor de partid nemijlocit pe teritoriile secţiilor de votare. În ansamblu pe republică, pe teritoriile a 615 secţii de votare nu există organizaţii primare de partid. Deosebit de prost stau lucrurile în această privinţă în organizaţiile de partid Ungheni (prim-secretar t. Calmaţui V. I.), Ştefan Vodă (prim-secretar t. Dragomir V. F), Cimişlia (prim-secretar t. Chetraru I. F.), Hînceşti (prim-secretar t. Andronic M. A.), Căiriari (prim-secretar t. Cicanci M. E.), Cantemir (prim-secretar t. Popa G. M.) şi în alte organizaţii teritoriale de partid, unde pe lîngă pînă la 50% din secţiile de votare ele nu au organizaţii primare de partid. În aceste organizaţii, precum şi în organizaţiile teritoriale Nisporeni (prim-secretar t. Şpac I. A.), Anenii Noi (prim-secretar t. Ahton M. F.), Călăraşi (prim-secretar t. Gadîmba F. F.) şi în multe alte raioane e mică pătura de partid în rîndurile populaţiei. Nu pretutindeni este introdusă în practica muncii politice organizarea zilelor de informare unice, la lecţiile politice din sistemul învăţămîntului de partid este atras puţin tineret. În sistemul învăţămîntului de partid şi politic fac studii doar aproape 10 000 de comunişti şi aproape 4000 de adepţi ai PCRM, pe cînd doar rîndurile partidului numără peste 15 mii de comunişti.

Comitetele de partid nu au obţinut ca lucrătorii de conducere, promovaţi de partid, consilierii Consiliilor de diferitele niveluri, aleşi conform listelor PCRM, să ducă activ munca politică în masele largi ale populaţiei. Mai mult decît atît, unii primari: al or. Glodeni — Evteev Iu., al s. Pohoarna — Botnari F., al or. Briceni — Bejenari V., preşedintele Consiliului judeţean Cahul — Gusleacov ignorează comitetele raionale de partid, nu participă la munca politică în rîndurile populaţiei.

În ultimii ani în comitetele municipale şi raionale de partid se observă tendinţa spre reducerea abonării la gazeta “Comunistul” şi “KOMMUNIST”.

Plenara a Vl-a a Comitetului Central al PCRM HOTARĂŞTE:

 1. Comitetul Executiv Politic al CC, comitetele municipale, raionale, organizaţiile primare de partid să ridice munca politică în rîndurile maselor largi ale populaţiei la nivelul sarcinilor mari şi complicate, pe care le rezolvă partidul de guvernămînt pentru scoaterea ţării din criza îndelungată profundă, pentru dezvoltarea economiei şi, pe această bază, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale poporului Moldovei. Munca politică de masă are menirea să dezvolte şi să consolideze unitatea PCRM şi poporului, să sporească activismul oamenilor muncii în rezolvarea problemelor economice şi politice ale ţării. Este important să obţinem însuşirea profundă de către toţi comuniştii, adepţii PCRM a învăţăturii marxist-leniniste şi a ideilor socialiste progresiste, care arată calea de rezolvare a celor mai complicate probleme social-economice, de construire a societăţii echităţii sociale. Formarea conştiinţei socialiste şi consolidarea mişcării sociale pentru progresul social-economic şi renaşterea ţării constituie o sarcină a tuturor comuniştilor, o cauză a întregului partid.
 2. Comitetele de partid, personal primii secretari ai comitetelor raionale de partid sînt obligaţi să îmbunătăţească considerabil conducerea din partea lor a muncii politice, să pătrundă adînc în starea în care se află ea, să obţină o unitate strînsă a muncii politice şi a muncii organizatorice de partid.
 3. Pentru sporirea eficienţei muncii politice în rîndurile maselor, comitetele municipale şi raionale ale PCRM urmează:
  • pînă la 1 mai 2003 să creeze pe teritoriul fiecărei secţii de votare organizaţie primară de partid, iar in structura ei — organizaţii de partid de secţie şi grupe de partid care să cuprindă case, străzi, cartiere;
  • să folosească mai eficient nivelul ce a crescut considerabil al instruirii comuniştilor, să bazeze consecvent munca politică de masă pe fundamentul trainic al politicii social-economice a partidului, legînd-o strîns de realităţile zilei de astăzi şi de progresele ulterioare. Pînă la 1 ianuarie 2003, pe lîngă fiecare comitet de partid să fie creat un grup de lectori din numărul celor mai pregătiţi şi mai instruiţi comunişti, pentru lectori să fie elaborată tematica luărilor de cuvînt în chestiunile politicii interne şi externe a partidului şi planul de activitate a grupului pe anul 2003;
  • să schimbe în mod radical stilul de muncă al reţelei învăţămîntului de partid, învăţămîntului politic, să imprime acestei munci un caracter de masă. Să dezvolte pe toate căile formele active de ţinere a lecţiilor, să dea acestora o orientare practică, să dezrădăcineze formalismul. Sensul învătămîntului politic constă în faptul ca fiecare să înţeleagă profund politica partidului, să poată aplica în practică cunoştinţele căpătate;
  • să perfecţioneze selectarea şi instruirea propagandiştilor, să folosească mai pe larg metodele de autoinstruire a comuniştilor;
  • să propage experienţa pozitivă de muncă politică, acumulată de oraganizaţiile primare de partid, de agitatori, propagandişti aparte, să informeze lunar despre aceasta CC al PCRM;
  • să efectueze în rîndurile populaţiei o muncă de educaţie în spiritul internaţionalismului proletar, într-o legătură organică cu o educaţie patriotică organizată pe baza unei intransigenţe faţă de orice manifestări de nihilism naţional, să manifeste o atitudine grijulie faţă de sentimentele şi demnitatea oamenilor de toate naţionalităţile;
  • să folosească mai larg posibilităţile propagandei orale — un mijloc încercat de influenţă asupra maselor pentru o comunicare vie, plină de încredere, cu oamenii, pentru o conversaţie sinceră despre tot ce-i preocupă. A considera drept o importantă datorie a secretarilor comitetelor de partid, ai organizaţiilor de partid, a deputaţilor în Parlament şi a comuniştilor-consilieri ai Consiliilor organizarea muncii nemijlocit la locul de trai, la întreprinderi. A se tine sub un control strict observaţiile şi propunerile oamenilor şi a se reacţiona imediat la ele;
  • să îmbunătăţească munca de informare şi instruire a agitatorilor, a propagandiştilor, a lectorilor, să-i înveţe a comunica cu auditoriul vioi şi atractiv, a-i convinge pe oameni şi a-i atrage după sine, să organizeze în comitetele de partid seminare lunare pentru această categorie a activului;
  • să organizeze şcoli ale tinerilor comunişti, în care ei ar fi instruiţi nu numai în ceea ce priveşte construcţia de partid, ci şi organizarea muncii politice în mase;
  • să introducă în practica activităţii tuturor comitetelor de partid organizarea lunară a zilelor de informare;
  • comitetele de partid, deputaţii în Parlament să folosească mai eficient posibilităţile presei, ale radioului şi televiziunii în scopul propagării şi lămuririi în mase a ideilor şi programului de partid, al atragerii populaţiei la realizarea lor;
  • să organizeze abonarea în masă la gazeta “Comunistul” şi “KOMMUNIST”, să facă astfel ca ea să ajungă în fiecare casă, în fiecare apartament nu numai ale comuniştilor, ci şi ale tuturor adepţilor noştri, ale propagandiştilor, informatorilor politici, agitatorilor.
 4. Comitetele de partid să-şi intensifice influenţa în şcoli, licee, colegii şi în instituţiile de învăţămînt superior, să-i selecteze pentru intrarea în partid pe cei mai autoritari pedagogi ai şcolilor şi lectori ai instituţiilor de învăţămînt superior, tineretul studios. Să creeze organizaţii pioniereşti în şcoli, organizaţii comsomoliste în colegii şi instituţii de învăţămînt superior. În munca cu generaţia tînără să folosească mai din plin experienţa şi posibilităţile veteranilor partidului, ai războiului, ai muncii. Pentru efectuarea muncii de agitaţie şi de iluminare în masă, să folosească mai eficient potenţialul sfaturilor de femei de orientare socialistă.
 5. Comitetul Executiv Politic al CC (t. Stoicov Iu. D.):
  • să creeze un sistem bine pus la punct de organizare a muncii politice a partidului, acordînd o deosebită atenţie chestiunilor fundamentării ştiinţifice a justeţei cursului promovat de partid privind politica internă şi externă, reanimarea economiei şi intensificarea protecţiei sociale a populaţiei, precum şi a chestiunilor ce ţin de pregătirea cadrelor pentru înfăptuirea muncii de agitaţie şi propagandă;
  • să elaboreze pentru propagandişti, agitatori şi activul de partid materiale analitice care să caracterizeze programele partidelor politice înregistrate în Republica Moldova;
  • nu mai rar de două ori pe an să organizeze seminare zonale pentru propagandişti şi lectori.
 6. Comitetul Executiv Politic al CC, secretarii CC al PCRM să promoveze politica de cadre în strictă concordanţă cu hotărîrile Congresului al IV-lea (al XXI-lea) al partidului, ale Plenarei a X-a a CC al PCRM, să obţină ca la conducerea ramurilor şi regiunilor să fie propuşi specialişti oneşti, instruiţi, pentru care grija pentru binele poporului Republicii Moldova constituie sensul vieţii lor. Comuniştii trimişi de partid să lucreze în Guvern, aleşi în organele administrării locale să traducă în viaţă clar şi cu îndrăzneală politica economică şi socială a partidului.
 7. Comitetul Executiv Politic al CC, comitetele municipale şi raionale ale PCRM să atragă adepţi ai Partidului Comuniştilor — economişti, filosofi, istorici, sociologi — pentru elaborarea teoretică şi practică a unor căi eficiente de dezvoltare a economiei, de internaţionalizare a vieţii sociale, de dezvoltare a puterii poporului, a conştiinţei sociale, a premiselor teoretice ale activităţii partidului în condiţiile în care se află astăzi societatea, ale aplicării în practică a învăţăturii marxist-leniniste.
Plenara Comitetului Central al PCRM îşi exprimă încrederea că comuniştii, adepţii partidului vor duce activ munca politică în rîndurile maselor, vor obţine ca oamenii muncii din ţară să-şi unească şi mai strîns rîndurile în jurul PCRM, împreună vor ridica economia ţării la nivelul cerinţelor actuale şi, pe această bază, vor obţine o îmbunătăţire considerabilă a condiţiilor de trai. Pentru comunişti nu există o datorie mai onorabilă decît cea de a propaga în mase ideile comuniste, de a demonstra în practică şi a convinge populaţia de legătura indisolubilă a politicii partidului cu interesele vitale ale oamenilor.
/Comunistul, nr. 42 (304), 6 noiembrie 2002/
Declaraţie a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Declaraţia Comitetului Executiv Politic al Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova