Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPDM

Proiect al Statutului Partidului Democrat din Moldova

|versiune pentru tipar||
PDM / 13 iunie 2012
Partidul Democrat din Moldova

CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE

Art. 1

Partidul Democrat din Moldova (in continuare PDM) este un partid politic orientat spre reprezentarea intereselor grupurilor sociale largi, creat pe baze benevole de către cetăţeni ai Republicii Moldova şi care activează în baza Constituţiei, legislaţiei Republicii Moldova şi a prezentului Statut.

Art. 2

PDM este unicul succesor politic şi de drept al Mişcării social-politice “Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă” (1997–2000) şi al Partidului Social-Liberal (2001–2008). Aceste titulaturi împreună cu siglele respective fac parte din patrimoniul istoric al formaţiunii şi nu pot fi preluate de alte formaţiuni politice sau organizaţii neguvernamentale.

Art. 3

PDM este un partid întemeiat pe doctrina politică social-democratică, poziţionat pe partea de centru-stânga a eşichierului politic din Republica Moldova, şi care promovează statul de drept, solidaritatea socială, democraţia, modernizarea ţării, integrarea europeană, cooperarea internaţională şi echitatea socială.

Art. 4

PDM este o formaţiune laică, şi împărtăşeşte principiul separării bisericii de stat, dar respectă tradiţiile naţionale şi libertatea conştiinţei. În concordanţă cu prevederile sale statutare şi cu legislaţia Republicii Moldova, PDM colaborează cu autorităţile de stat, cu instituţiile publice şi private, cu organizaţiile politice, obşteşti şi religioase din ţară şi de peste hotare.

Art. 5

PDM este persoană juridică, dispune de stampilă rotundă, blanchete, foi cu antet, conturi bancare.

Art. 6

Simbolul permanent al PDM este compus din trei trandafiri, care cresc dintr-o tulpină, încununaţi de un semicerc. Reprezentarea grafică a simbolului permanent se conţine în Anexa nr.1, parte integrantă a prezentului Statut. Simbolul electoral este aprobat de către Consiliul Naţional al Partidului şi poate conţine alte elemente decât în simbolul permanent al PDM.

Art. 7

Imnul al PDM se aprobă de Consiliul Politic Naţional.

Art. 8

PDM îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi peste hotarele ţării.

Art. 9

În relaţiile cu autorităţile publice, cu alte partide sau organizaţii din ţară şi din străinătate, PDM este reprezentat de Preşedintele Partidului sau de un reprezentant al Partidului împuternicit prin Hotărârea Consiliului Executiv al PDM.

Art. 10

Adresa juridica a PDM:
Str. Tighina, 32, mun. Chişinău, MD 2001 Republica Moldova.
Tel. 27–82–29, fax. 27–82–30

CAPITOLUL II
SCOPURILE PARTIDULUI DEMOCRAT DIN MOLDOVA

Art. 11

PDM pledează pentru:

 1. afirmarea Republicii Moldova ca stat independent, suveran, şi democratic, bazat pe drept şi integrat în familia unită a democraţiilor europene;
 2. asigurarea condiţiilor de trai decent pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova;
 3. implementarea consecventă a politicilor publice orientate spre accelerarea progresului economic, crearea premiselor şi condiţiilor social-politice şi culturale optime pentru dezvoltarea multilaterală a fiecărui individ şi a societăţii per ansamblu;
 4. menţinerea ordinii publice, combaterea corupţiei şi a criminalităţii în condiţiile supremaţiei legii.

Art. 12

PDM se pronunţă pentru constituirea şi afirmarea în Republica Moldova a naţiunii civice potrivit principiului “toţi sîntem moldoveni — cetăţeni ai Republicii Moldova”, respectînd, totodată, dreptul fiecărui cetăţean la autoidentificarea originii sale etnice.

Art. 13

PDM se pronunţă pentru dimensionarea raţională, bazată pe criterii de eficienţă, a proprietăţii publice şi private; susţine că proprietatea privată stă la baza economiei de piaţă fiind expresia economică a liberei iniţiative a cetăţeanului; consideră că proprietatea privată este factorul esenţial al progresului economic general şi al bunăstării individuale. Totodată PDM pledează pentru consolidarea rolului statului în societate, inclusiv prin asigurarea concurenţei libere şi corecte între diferite forme de proprietate şi redistribuirea justă a veniturilor diferitor categorii ale populaţiei prin intermediul politicilor bugetar-fiscale şi sociale; susţine şi promovează parteneriatul public-privat ca format optim pentru progresul socio-economic al ţării.

Art. 14

PDM pledează pentru descentralizarea decizională, patrimonială şi financiară în administraţia publică, pentru dezvoltarea socio-economică echilibrată a tuturor regiunilor ţării.

Art. 15

PDM elaborează şi susţine programe de susţinere şi protecţie socială a categoriilor defavorizate, aplicând imperativul justiţiei sociale; promovează solidaritatea umană, spiritul comunitar de întrajutorare, respectul persoanei şi al familiei în vederea creşterii coeziunii sociale şi refacerii relaţiilor fireşti între cetăţean şi stat; se pronunţă pentru subordonarea intereselor de partid faţă de interesele majore ale ţării şi cetăţenilor.

Art. 16

PDM consideră dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de învăţământ şi ocrotire a sănătăţii drept prioritate naţională; pledează pentru susţinerea ştiinţei şi culturii — pe care le consideră condiţii esenţiale ale progresului general al ţării şi ale spiritualităţii naţionale.

Art. 17

PDM consideră familia drept temelie a societăţii şi promovează mecanisme de susţinere şi protejare a familiei. Recunoaşte, susţine şi promovează rolul femeii în familie, societate şi viaţa publică, creează mecanisme de asigurare a parităţii de gen în structurile decizionale de toate nivelurile.

Art. 18

PDM promovează strategii şi programe pentru protecţia eficientă a copiilor, pentru formarea şi afirmarea tineretului.

Art. 19

Pledează pentru respectarea ordinii constituţionale; apără şi respectă drepturile fundamentale politice, economice şi sociale ale omului în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, altor acte de drept internaţional şi Constituţiei Republicii Moldova; respectă dreptul la identitatea culturală, lingvistică, religioasă şi etnică al cetăţenilor Republicii Moldova; combate extremismul de orice fel, manifestările de rasism, şovinism, naţionalism, separatism etnic sau teritorial.

Art. 20

Susţine strategia de integrare a Republicii Moldova în structurile de cooperare europene; promovează politica externă a statului direcţionată spre dezvoltarea relaţiilor cu toate statele democratice, îndeosebi cu ţările vecine.

Art. 21

Împărtăşeşte şi aderă la valorile şi principiile promovate de Internaţionala Socialistă şi militează pentru aplicarea acestora în viaţa social-politică a Republicii Moldova; colaborează cu partide şi organizaţii de orientare democratică, îndeosebi cu cele social — democrate şi social — liberale.

Art. 22

Promovează buna înţelegere şi coeziunea socială; consolidează şi dezvoltă tradiţiile democratice, educă spiritul patriotic, propagă tradiţiile şi valorile culturii naţionale inclusiv ale minorităţilor etnice.

Art. 23

Pledează pentru soluţionarea definitivă a diferendului transnistrean, prin mijloace paşnice în rezultatul dialogului cu părţile interesate şi cu respectarea integrităţii teritoriale şi suveranităţii Republicii Moldova.

Art. 24

PDM asigură susţinerea şi promovarea persoanelor oneste, competente, devotate, capabile să contribuie cu abnegaţie la prosperarea Republicii Moldova şi a poporului moldovenesc.

Art. 25

PDM în caz de necesitate oferă asistenţă juridică a membrilor PDM şi a familiilor lor.

Art. 26

PDM participă la alegerile prezidenţiale, parlamentare şi locale, inclusiv la alegerile de diferite nivele în U.T.A.Gagauzia;participă şi/sau creează, în caz de necesitate blocuri, alianţe electorale şi/sau postelectorale/de guvernare cu alte partide şi formaţiuni social-politice de orientare democratică.

CAPITOLUL III
FORMELE DE ACTIVITATE ALE PARTIDULUI DEMOCRAT DIN MOLDOVA

Art. 27

Pentru realizarea scopurilor si sarcinilor sale PDM:

 1. creează structura organizatorică şi alege organele de conducere;
 2. organizează întâlniri,întruniri cu populaţia, conferinţe practico-teoretice, discuţii în cadrul “meselor rotunde”, mitinguri, demonstraţii, înaintează cereri, face declaraţii, desfăşoară acţiuni de binefacere;
 3. desfăşoară activităţi editoriale prin intermediul organului său de presă, altor mijloace mass — media, informează membrii partidului şi populaţia în ansamblu despre activitatea sa.

CAPITOLUL IV
MEMBRII PARTIDULUI DEMOCRAT DIN MOLDOVA

Secţiunea I
Calitatea de membru al PDM

Art. 28

Membru al PDM poate deveni orice cetăţean al Republicii Moldova, indiferent de apartenenţa etnică, sex, rasă, religie şi confesiune, apartenenţa socială şi starea materială şi care întruneşte următoarele condiţii:

 1. a împlinit vârsta de 18 ani;
 2. recunoaşte şi respectă Programul şi Statutul PDM;
 3. are o conduită profesională, morală şi politică ce corespunde intereselor ţării şi ale PDM;
 4. este apreciat şi cunoscut ca un cetăţean onest şi competent, cu o bună reputaţie, care poate contribui la îndeplinirea obiectivelor PDM.

Art. 29

 1. Aderarea la PDM se efectuează individual, în baza cererii scrise cu principalele date de identitate ale persoanei, depuse către organizaţia primară în raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. În caz de lipsă a unei organizaţii primare cererea se depune la organizaţia teritorială.
 2. Preşedintele organizaţiei primare sau, după caz, preşedintele organizaţiei teritoriale verifică documentele de aderare şi constată întrunirea de către solicitant a condiţiilor legale şi statutare pentru a dobândi calitatea de membru al PDM. În caz dacă solicitantul nu întruneşte cerinţele legale de obţinere a calităţii de membru de partid, preşedintele organizaţiei primare sau, după caz, preşedintele organizaţiei teritoriale va restitui cererea cu indicarea motivelor.
 3. Cererea candidatului care întruneşte cerinţele legale de obţinere a calităţii de membru de partid se înaintează spre examinare la şedinţa imediat următoare a adunării generale a organizaţiei primare, care va decide în prezenţa solicitantului asupra dobândirii calităţii de membru al PDM.
 4. Calitatea de membru al PDM se dobândeşte de la data adoptării hotărârii organizaţiei primare şi luarea lui la evidenţă.
 5. Atestarea apartenenţei la PDM se face în baza legitimaţiei de membru eliberat pentru fiecare persoană, care a dobândit calitatea de membru şi a fost înregistrată în evidenţa membrilor de partid. Legitimaţia de membru este semnată de Preşedintele PDM.
 6. Membrii de partid sunt înscrişi în Registrul de Evidenţă a membrilor PDM la fiecare organizaţie locală a partidului, Registrul poate fi organizat atât în format scriptic cât şi electronic, în conformitate cu normele stabilite de Secretariatul General al PDM.
 7. La nivel central, se organizează şi funcţionează Registrul Naţional de Evidenţă a membrilor PDM, bază de date organizată în format electronic şi care cuprinde toţi membrii partidului şi principalele date de identificare a acestora. Evidenţa membrilor de partid şi generalizarea datelor în Registrul Naţional de Evidenţă a membrilor de partid se efectuează de Secretariatul General al PDM.
 8. La schimbarea domiciliului sau a vizei de reşedinţă în altă localitate, persoana respectivă este transferată la evidenţă în organizaţia primară în a cărei rază se află noul domiciliu sau noua reşedinţă. Transferul se efectuează prin înaintarea cererii solicitantului către organizaţia care a consemnat calitatea de membru, pentru a fi radiat din listă şi organizaţia care urmează să notifice noua înregistrate.
 9. În conformitate cu prevederile legale, dobândirea sau pierderea calităţii de membru al PDM nu creează privilegii sau restrângeri în exercitarea drepturilor cetăţeneşti.
 10. Organizaţiile PDM de toate nivelurile sunt obligate să actualizeze anual evidenţa membrilor de partid.
 11. Solicitantul calităţii de membru al PDM persoana declară obligatoriu în scris dacă este sau nu membru al unui partid politic.
 12. Cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot deveni membri ai PDM şi au dreptul de a constitui grupuri de partid la locul de trai, cu respectarea legislaţiei în vigoare a statelor respective.
 13. Persoanele cu vârsta între 15 şi 18 ani, care recunosc principiile programatice ale Programului si prevederile Statutului PDM, pot deveni membri supleanţi ai PDM. Cererea de înscriere se va depune către organizaţia de tineret a PDM din teritoriul, în care solicitantul domiciliază sau are viză de reşedinţă.
 14. Persoanele care nu au calitatea de membru al PDM, dar recunosc principiile programatice şi contribuie prin activitatea lor la îndeplinirea sarcinilor şi realizarea obiectivelor partidului — activează ca simpatizanţi ai PDM Evidenta acestora este efectuată de către organizaţiile primare de partid.

Art. 30

Nu pot fi membri ai PDM:

 1. persoanele lipsite de drepturi electorale;
 2. persoanele cărora, conform prevederilor legale, le este interzisă participarea la activităţi cu caracter politic;
 3. persoanele care susţin şi întreprind acţiuni extremiste, rasiste, xenofobe, şovine, altele ce contravin Constituţiei Republicii Moldova, principiilor democratice si ale statului de drept.
Secţiunea II
Drepturile membrilor PDM

Art. 31

Toţi membrii PDM au drepturi egale, inclusiv:

 1. de a înainta propuneri şi a-şi expune liber opiniile cu privire la activitatea politică şi organizatorică a organelor de conducere şi a persoanelor cu funcţii în partid;
 2. de a alege şi de a fi aleşi în componenţa organelor de conducere ale partidului la diferite niveluri;
 3. de a participa la elaborarea hotărârilor organizaţiilor şi organelor de partid, de a solicita informaţii cu privire la activitatea acestora;
 4. de a beneficia de protecţia organizaţiei primare şi a organelor de partid în faţa atacurilor şi presiunilor politice de orice fel;
 5. de a participa la adunările de partid la care se discută chestiunile ce ţin de propria lui persoană;
 6. de a expune critici referitoare la orice membru sau organ de partid;
 7. de a se adresa cu cereri şi propuneri în orice instanţă a partidului;
 8. de a propune şi de a fi propuşi în calitate de candidaţi la funcţii elective sau executive în cadrul partidului şi în organele publice locale şi centrale pe listele PDM;
 9. de a organiza şi de a participa la acţiuni ce nu vin în contradicţie cu prevederile prezentului Statut;
 10. de a reprezenta partidul, în calitate de delegaţi, la congrese, conferinţe, simpozioane şi alte manifestări politice şi culturale naţionale şi internaţionale;
 11. de a sponsoriza partidul cu mijloace financiare şi materiale;
 12. de a se autosuspenda pe anumite termene din calitatea de membru;
 13. de a demisiona din partid în modul stabilit de lege şi prezentul Statut.
Secţiunea III
Obligaţiile membrilor PDM

Art. 32

Membrii PDM au următoarele obligaţii:

 1. de a sta la evidenţă si de a participa la activitatea organizaţiei primare;
 2. de a cunoaşte şi a respecta prevederile prezentului Statut şi de a contribui la realizarea obiectivelor stipulate în Programul partidului;
 3. de a propaga politica şi idealurile partidului, de a contribui la extinderea influenţei acestuia în societate;
 4. de a respecta şi îndeplini hotărârile organelor de conducere ale partidului şi ale Colegiului de Etică şi Arbitraj;
 5. de a participa la adunările generale ale organizaţiei primare, de a respecta disciplina internă de partid, principiile comportamentului politic şi etico-moral în societate, de a contribui la menţinerea şi consolidarea unităţii ideologice şi organizatorice a partidului;
 6. de a respecta pluralismul de idei şi opinii, de a contribui la realizarea hotărârilor organizaţiei primare şi ale organelor de partid ierarhic superioare, de a-şi onora însărcinările de partid;
 7. de a participa la acţiunile electorale, organizate de partid;
 8. de a îndeplini cu cinste şi demnitate mandatul primit în cazul delegării sau al participării, în numele PDM, la exercitarea funcţiilor publice;
 9. de a îndeplini cu corectitudine atribuţiile care derivă din funcţia ocupată în structurile de conducere ale partidului, a lua atitudine faţă de cererile şi petiţiile adresate de membrii PDM şi a se preocupa de soluţionarea acestora;
 10. de a achita cotizaţia de membru al partidului.
Secţiunea IV
Sancţiuni disciplinare şi modalităţile aplicării

Art. 33

Pentru abaterea de la normele interne de partid si nerespectarea disciplinei de partid, membrului PDM îi poate fi aplicată una din următoarele sancţiuni:

 1. avertizare;
 2. mustrare;
 3. excluderea din rândurile partidului.

Art. 34

 1. Aplicarea sancţiunilor prevăzute în Art. 24. se decide prin votul majorităţii membrilor prezenţi la adunarea generală a organizaţiei primare.
 2. Membrul de partid, ales în componenţa organelor de conducere ale PDM, poate fi exclus din partid de către organizaţia primară numai cu acordul scris al organului de partid, în care a fost aleasă persoana vizată.
 3. În cazurile când hotărârea de excludere din rândurile PDM este adoptată de organele ierarhic superioare: Consiliul raional, Consiliul Executiv, Consiliul Politic Naţional — organizaţia primară, în care persoana vizată se află la evidentă, va fi informată despre decizia în cauză verbal sau în scris.
 4. Hotărârea de sancţionare a membrului PDM poate fi contestată în termen de 30 de zile de la adoptare în Colegiul de Etica si Arbitraj.
 5. Contestarea, înaintată de membrul de partid, va fi examinată de organul respectiv în termen ce nu depăşeşte 30 de zile din data înregistrării.
Secţiunea V
Pierderea sau încetarea calităţii de membru al PDM

Art. 35

 1. Calitatea de membru al partidului se pierde prin demisie, radiere,excludere sau înscriere în alt partid.
 2. Demisia are loc în baza şi din data depunerii cererii, ca expresie a voinţei liber exprimate de persoana în cauză. Înscrierea într-un alt partid politic se consideră automat demisie de drept din PDM.
 3. Radierea se efectuează în cazul, în care se constată că, ulterior dobândirii calităţii de membru de partid, persoana se află într-una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute la Art.21 al prezentului Statut, precum şi în caz de deces.
 4. Excluderea din rândurile partidului are loc în conformitate cu condiţiile prevăzute în Art.25 p. (2) şi (3) ale prezentului Statut.
 5. Calitatea de membru al PDM încetează prin autosuspendare pentru perioada exercitării funcţiei în organele de stat, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare. Hotărârea de suspendare sau reluare a calităţii de membru al PDM este adoptată de organizaţia primară sau Consiliul Executiv în baza cererii scrise depuse personal.

CAPITOLUL V
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI DEMOCRAT DIN MOLDOVA

Secţiunea I
Principii generale

Art. 36

PDM este constituit şi îşi desfăşoară activitatea conform principiului teritorial.

Art. 37

Structura organizatorică a partidului este constituită din:

 1. organizaţia primară;
 2. organizaţia raională, de sector (sectoarele administrative ale municipiului Chişinău) şi organizaţia municipală Bălti;
 3. organizaţia municipală Chişinău.

Art. 38

Fiecare organizaţie a PDM este ţinută la evidenţă de organul ierarhic superior al PDM.

Art. 39

Organele de conducere ale partidului de toate nivelurile sunt alese prin vot deschis sau secret. Modalitatea votării este stabilită de organul respectiv. La alegerea organelor de conducere ale partidului se respectă principiul reînnoirii componenţei acestora.

Art. 40

Un membru al partidului poate fi ales concomitent în cel mult trei funcţii executive de diferite niveluri.

Art. 41

Hotărârile organelor de conducere ale partidului de toate nivelurile se adoptă prin votul majorităţii membrilor prezenţi şi sunt obligatorii pentru organele şi organizaţiile ierarhic inferioare.

Art. 42

Organele de revizie si control ale partidului de toate nivelurile sunt comisiile de cenzori.

Secţiunea II
Organizaţia primară

Art. 43

Unitatea de bază a PDM este organizaţia primară, care întruneşte cel puţin cinci membri ai partidului din teritoriul respectiv.

 1. In cadrul comunelor şi satelor sunt constituite organizaţii primare. În cazul comunei, în componenţa căreia intră mai multe sate, prin hotărârea organizaţiei primare sau a biroului se constituie grupuri de cel puţin 3 membri ai PDM în frunte cu liderul ales. Activitatea grupurilor de partid este coordonată de preşedintele organizaţiei primare.
 2. În oraşe şi municipii organizaţiile primare sunt constituite, de regulă, în cadrul unei secţii de votare.
 3. Organizaţia primară este constituită prin hotărârea adunării de constituire a membrilor care au depus cereri de aderare la PDM. În baza procesului verbal, biroul executiv al consiliului municipal, raional confirma hotărârea in cauză.

Art. 44

Organele de conducere, revizie si control ale organizaţiei primare sunt:

 1. adunarea generală;
 2. biroul care se alege în cazurile când numărul membrilor organizaţiei depăşeşte 30 de persoane;
 3. comisia de cenzori.

Art. 45

 1. Adunarea generala ordinară este convocată nu mai rar decât o dată în 6 (şase) luni. La cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei primare este convocată adunarea generala extraordinară. Adunarea generală de dare de seamă şi alegeri se convoacă fiecare 2 (doi) ani şi este deliberativă cu prezenţa a 2/3 din numărul de membri ai organizaţiei primare.
 2. Adunarea generală:
  1. decide cu privire la constituirea organizaţiei;
  2. dezbate şi aprobă programul bianual de acţiuni ale organizaţiei;
  3. stabileşte modalităţile activităţii biroului, organizează şi monitorizează implementarea Programului PDM, a hotărârilor organelor ierarhic superioare de partid, a propriilor decizii;
  4. elaborează şi adoptă tactici de activitate în campaniile electorale în cadrul circumscripţiei sau a secţiei de votare;
  5. pune în discuţie şi adoptă hotărâri ce ţin de diverse aspecte ale vieţii de partid;
  6. adoptă decizii cu privire laformarea, completarea şi executarea bugetului organizaţiei primare;
  7. alege preşedintele şi componenţa biroului pe un termen de 2 (doi) ani;
  8. propune dintre rândurile membrilor săi candidaţi pentru funcţii în cadrul administraţiei locale;
  9. adoptă decizii asupra raportului de activitate a preşedintelui sau a biroului organizaţiei;
  10. în caz de necesitate, micşorează mărimea cotizaţiilor de membru al PDM pentru pensionari, neangajaţi, studenţi;
  11. alege componenţa comisiei de cenzori pe un termen de 2 (doi) ani;
  12. deleagă reprezentanţi la conferinţele raionale;
  13. examinează şi decide asupra tuturor chestiunilor ce ţin de activitatea organizaţiei;
  14. decide obţinerea calităţii de membru de partid, sancţionarea membrilor, inclusiv excluderea din PDM.
 3. Adunarea generală este deliberativa cu participarea a 50 la sută plus unu din numărul membrilor organizaţiei primare.
 4. Adunarea generala adoptă hotărâri cu o majoritate simplă de voturi ale membrilor partidului prezenţi la adunare.
 5. Hotărârea privind alegerea preşedintelui se adoptă cu votul majorităţii membrilor organizaţiei primare.

Art. 46

 1. Biroul organizaţiei primare este organul de conducere între două Adunări generale şi se întruneşte nu mai rar decât fiecare două luni sau de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.
 2. Biroul organizaţiei primare:
  1. aprobă planurile de activitate şi monitorizează realizarea lor;
  2. monitorizează îndeplinirea propriilor hotărâri, a adunării generale şi a însărcinărilor membrilor de partid;
  3. organizează diverse manifestări în scopul creării unei imagini favorabile a PDM în localitate;
  4. organizează abonarea la sursele mass-media ale partidului şi distribuie materialele informative;
  5. organizează activităţi electorale, înaintează membrii PDM în diferite funcţii, coordonează activitatea reprezentanţilor partidului în organele publice locale;
  6. se preocupă permanent de atragerea noilor membri de partid în cadrul organizaţiei;
  7. ţine evidenţa membrilor de partid;
  8. propune Adunării generale candidaţii la diferite funcţii pentru organele de conducere ale PDM ierarhic superioare;
  9. examinează şi alte chestiuni ale vieţii interne de partid.

Art. 47

Preşedintele organizaţiei primare:

 1. exercită conducerea curentă a organizaţiei primare între Adunările generale, reprezintă PDM în relaţiile oficiale la nivelul respectiv;
 2. semnează actele oficiale ale organizaţiei în limita competenţilor;
 3. gestionează mijloacele financiare ale organizaţiei;
 4. coordonează activitatea membrilor PDM din autorităţile publice locale;
 5. verifică întrunirea de către solicitant a cerinţelor legale de obţinere a calităţii de membru;
 6. gestionează lucrările arhivei organizaţiei primare pentru păstrarea actelor ce ţin de activitate.

Art. 48

Comisia de cenzori a organizaţiei primare:

 1. alege preşedintele;
 2. efectuează controlul activităţii organizaţiei primare în conformitate cu regulamentul privind Comisia Naţională de Cenzori a PDM;
 3. prezintă rapoarte adunării generale.
Secţiunea III
Organizaţia raională organizaţia de sector dinmunicipiul Chişinău, organizaţia municipală Bălţi

Art. 49

Organizaţia raională (implicit şi în continuare pe cuprinsul prezentei secţiuni, organizaţia de sector al mun. Chişinău, organizaţia municipală Bălţi, este formată din organizaţii primare ale Partidului.

Art. 50

Organele de conducere, de revizie si control ale organizaţiei raionale sunt:

 1. Conferinţa;
 2. Consiliul organizaţiei raionale;
 3. Biroul executiv al consiliului raional;
 4. Comisia de cenzori.

Art. 51

 1. Conferinţa se convoacă de Biroul executiv al consiliului raional o dată la doi ani. La cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Biroului sau a cel puţin 1/3 din organizaţiile primare se convoacă conferinţe extraordinare.
 2. Conferinţa raională:
  1. alege componenţa Consiliului organizaţiei raionale pe un termen de doi ani;
  2. dezbate şi aprobă Raportul de activitate al Consiliului organizaţiei raionale şi programul de activitatea pentru perioada următoare;
  3. examinează rapoartele de activitate ale Comisiei de cenzori pe perioada respectivă;
  4. alege componenţa Comisiei de Cenzori pe un termen de doi ani;
  5. adoptă Regulamentul de activitate a organizaţiei teritoriale;
  6. alege delegaţi la conferinţele şi congresele republicane ale PDM;
  7. îndeplineşte alte atribuţii care nu contravin prevederilor prezentului Statut.
 3. Conferinţa raională este deliberativă cu participarea a 50 plus unul din numărul delegaţilor din partea organizaţiilor primare.
 4. Hotărârile conferinţei se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor delegaţilor prezenţi.

Art. 52

 1. Consiliul organizaţiei raionale este organ reprezentativ care organizează activitatea organizaţiei raionale în perioada înntre Conferinţe. Numărul membrilor Consiliului organizaţiei raionale este stabilită de Conferinţa raională.
 2. Şedinţele Consiliului organizaţiei raionale sunt convocate după necesitate, dar nu mai rar decât o dată la şase luni, de Biroul executiv al consiliului raional sau la solicitarea a 1/3 din membrii Consiliului.
 3. Şedinţele Consiliului sunt prezidate de preşedintele organizaţiei raionale.
 4. Atribuţiile Consiliului organizaţiei raionale de partid:
  1. alege preşedintele organizaţiei raionale, vicepreşedinţii, secretarul executiv, membrii Biroului executiv al consiliului raional pe un termen de doi ani şi revocă persoanele nominalizate;
  2. adopta decizii cu privire la convocarea conferinţelor şi a cotei numerice a reprezentanţilor organizaţiilor primare;
  3. coordonează activitatea organizaţiilor primare, monitorizează îndeplinirea sarcinilor şi realizarea obiectivelor partidului de către acestea;
  4. monitorizează îndeplinirea propriilor hotărâri şi ale organelor ierarhic superioare ale partidului;
  5. elaborează şi monitorizează executarea bugetului organizaţiilor raionale;
  6. coordonează şi conlucrează cu reprezentanţii partidului aleşi sau numiţi în organele administraţiei publice locale.

Art. 53

Componenţa Biroului executiv al Consiliului raional este ales pe un termen de doi ani:

 1. Biroul Executiv al Consiliului raional are următoarea componenţă:
  1. preşedintele;
  2. 1–4 vicepreşedinţi;
  3. secretarul executiv (coordonator al activităţii organizatorice);
  4. 5–7 membri (responsabilităţile organizatorice se stabilesc de birou).
 2. Biroul Executiv al Consiliului raional:
  1. coordonează activitatea organizaţiilor PDM constituite în raza teritorială;
  2. coordonează activitatea organizaţiei raionale între şedinţele consiliului raional în chestiunile politice şi interne de partid;
  3. aprobă planurile de activitate şi monitorizeazăîndeplinirea acestora;
  4. monitorizează îndeplinirea propriilor hotărâri şi celor adoptate de conferinţa raională;
  5. organizează diverse acţiuni şi manifestări cu caracter politic, cultural, educativ, civic ş.a. în conformitate cu programul de activitate aprobat în scopul promovării unei imagini favorabile a partidului în teritoriu;
  6. organizează abonarea la mijloacele mass-media ale Partidului şi distribuie materialele informative;
  7. aproba şi modifică după consultarea cu Consiliul Politic Naţional listele candidaţilor la funcţiile de primari şi consilieri la toate nivelurile, prezintă materialele respective comisiilor de circumscripţie;
  8. organizează activităţi electorale;
  9. înaintează membrii PDM în diferite funcţii, coordonează activitatea reprezentanţilor partidului în organele publice locale;
  10. decide asupra altor chestiuni ale vieţii de partid.
 3. Şedinţele Biroului executiv al Consiliului raional se convoacă nu mai rar decât lunar la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Biroului.
 4. Şedinţele sunt deliberative cu participarea majoritatăţii membrilor
 5. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.

Art.54

 1. Preşedintele organizaţiei raionale este ales de Consiliul organizaţiei pe un termen de 2 (doi) ani.
 2. Preşedintele organizaţiei raionale are următoarele atribuţii:
  1. reprezintă organizaţia în relaţiile cu membrii organizaţiei în teritoriu, cu organele de conducere ierarhic superioare, cu autorităţile publice din raza de acţiune;
  2. prezidează lucrările Conferinţei, şedinţele Consiliului organizaţiei raionale şi şedinţele Biroului executiv al Consiliului organizaţiei raionale;
  3. propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului executiv al organizaţiei;
  4. asigură îndeplinirea hotărârilor organelor ierarhic superioare;
  5. gestionează mijloacele financiare ale organizaţiei;
  6. coordonează activitatea membrilor partidului aleşi sau numiţi în din autorităţile publice locale.

Art. 55

Secretarul executiv al Consiliului organizaţiei raionale:

 1. coordonează activităţile organizatorice şi administrative;
 2. asigură ţinerea evidenţei membrilor de partid;
 3. organizează activitatea de planificare a întrunirilor şi acţiunilor organizaţiei;
 4. semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor organizaţiei raionale;
 5. este responsabil de arhiva organizaţiei raionale şi a tuturor organizaţiilor primare;
 6. duce evidenţa cotizaţiilor de membru;
 7. îndeplineşte alte atribuţii în conformitate cu hotărârile Biroului executiv al Consiliului raional.

Art. 56

Comisia de Cenzori a Consiliului raional:

 1. alege Preşedintele;
 2. efectuează controlul activităţii organizaţiilor primare, asigură transparenţa executării bugetului organizaţiilor primare şi raionale;
 3. convoacă şedinţe după necesitate;
 4. prezintă rapoarte în cadrul conferinţelor raionale.

Art. 57

Organizaţiile de sector din municipiul Chişinău formează organizaţia municipală Chişinău a PDM. Modul de organizare se decide de către Consiliul Politic Naţional al PDM, care adoptă Regulamentul intern al Organizaţiei Municipale Chişinău.

Secţiunea IV
Congresul

Art. 58

 1. Organul suprem de conducere al PDM este Congresul.
 2. Congresul ordinar se convoacă o data la patru ani. Congresul extraordinar al PDM se convoacă prin Hotărârea Consiliului Politic Naţional al PDM sau la solicitarea a 1/3 din organizaţiile raionale.
 3. Data convocării şi proiectul ordinii de zi a Congresului se aproba de Consiliul Politic Naţional al PDM.
 4. Delegaţii la Congres sunt aleşi la conferinţele raionale conform normei de reprezentare, stabilite de Consiliul Politic Naţional.
 5. Congresul PDM:
  1. adoptă şi introduce modificări în Programul şi Statutul PDM;
  2. adoptă decizii ce determină strategia partidului;
  3. alege Preşedintele partidului şi prim — vicepreşedintele pe un termen de patru ani;
  4. desemnează Preşedintele de onoare al partidului pe un termen nelimitat;
  5. alege componenţa şi revocă membrii Consiliului Politic Naţional al partidului;
  6. alege componenţa şi revocă membrii Comisiei Naţionale de cenzori a partidului;
  7. alege componenţa şi revocă membrii Colegiului de Etică şi Arbitraj;
  8. decide asupra activităţii desfăşurate de Preşedintele PDM, Prim-vicepreşedintele şi Consiliul Politic Naţional al PDM;
  9. decide asupra activităţii desfăşurate de Comisia Naţională de cenzori a partidului şi Colegiul de Etică şi Arbitraj;
  10. aproba decizii privind reorganizarea internă a partidului, fuzionarea cu alte formaţiuni politice sau încetarea activităţii partidului;
  11. examinează contestările membrilor de partid adresate Congresului;
  12. exercită alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut şi de legislaţie;
  13. poate delega o parte din atribuţiile sale Consiliului Politic Naţional.
 6. Pentru desfăşurarea statutară a Congresului este necesară prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot. În cazul în care acest cvorum nu este întrunit se stabileşte o nouă dată a desfăşurării Congresului cu numărul de delegaţi prezenţi
 7. Hotărârile Congresului se adoptă cu votul majorităţii simple a delegaţilor prezenţi.
 8. Hotărârea privind alegerea Preşedintelui şi Prim-vicepreşedintelui partidului se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor aleşi.
 9. Hotărârile Congresului privind reorganizarea sau încetarea activităţii PDM se adoptă cu votul a — 2/3 din delegaţii aleşi.
Secţiunea V
Consiliul Politic Naţional al PDM

Art. 59

 1. Consiliul Politic Naţional al PDM este organul de conducere al Partidului între două Congrese. Şedinţa Consiliului Politic Naţional se convoacă nu mai rar decât două ori pe an de Preşedintele Partidului sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului Politic Naţional.
 2. Consiliul Politic Naţional al PDM este ales de Congres pentru o perioadă de patru ani, componenţa numerică fiind determinată prin hotărârea Congresului PDM.
 3. Consiliul Politic Naţional:
  1. elaborează şi coordonează realizarea strategiei şi tacticii partidului;
  2. alege sau revocă vicepreşedinţii, secretarul general al partidului, membrii Consiliul Executiv şi Biroului Permanent, stabileşte competenţele acestora;
  3. asigură punerea în aplicare a hotărârilor Congresului;
  4. alege candidatul PDM pentru alegerile prezidenţiale;
  5. aprobă şi modifică lista candidaţilor PDM în alegerile parlamentare şi poate delega competenţa de modificare a listei Consiliului Executiv;
  6. aprobă strategia electorală a partidului în campaniile electorale;
  7. aprobă decizii privind schimbarea emblemei şi a simbolului electoral al PDM;
  8. constituie departamente de specialitate şi alege şefii acestora;
  9. decide asupra afilierii internaţionale a PDM;
  10. aprobă structura Secretariatului general al partidului;
  11. adoptă regulamente şi alte acte normative interne de partid;
  12. în cazul abaterilor grave de la prevederile Programului şi ale Statutului partidului, aproba decizii de reorganizare a consiliilor raionale, sau a organizaţiilor primare; stabileşte procedura de convocare a adunărilor/conferinţelor extraordinare în organizaţiile respective;
  13. cooptează noi membri sau exclude din rândurile Consiliului Politic Naţional sau din rândurile PDM persoanele care nu mai fac faţă cerinţelor faţă de membru al PDM;
  14. aprobă bugetul anual şi decide asupra executării acestuia;
  15. administrează patrimoniul partidului;
  16. înaintează Congresului propuneri referitoare la reorganizarea sau dizolvarea PDM;
  17. aprobă modelul legitimaţiei de membru al PDM.
  18. exercită alte atribuţii după necesitate, cu excepţia atribuţiilor Congresului;
  19. poate delega unele atribuţii Consiliului Executiv.
 4. Şedinţele Consiliului Politic Naţional sunt deliberative cu participarea majorităţii membrilor aleşi.
 5. Hotărârile Consiliului Politic Naţional se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.
 6. Şedinţele Consiliului Politic Naţional sunt prezidate de Preşedintele PDM, iar în lipsa acestuia, de Prim-vicepreşedintele Partidului.

Art. 60

 1. În cadrul Consiliului Politic Naţional al PDM se organizează Departamente structurate pe domenii de activitate în care sunt cooptaţi membri ai Consiliului Politic Naţional şi specialişti din domeniile respective.
 2. Departamentele au următoarele atribuţii:
  1. elaborează studii, strategii şi programe ale PDM specializate pe domenii de activitate;
  2. monitorizează activitatea ministerelor şia instituţiilor cu atribuţii specifice pentru fiecare din domeniile de activitate ale departamentelor;
  3. analizaează legislaţia în vigoare şi proiectele de legi;
  4. elaborează strategii şi mesaje cu referire la activitatea curentă al Guvernului şi a instituţiilor aflate în subordinea acestuia;
  5. îndeplinesc alte atribuţii stabilite prin hotărârile Consiliului Politic Naţional sau prin hotărârea Preşedintelui partidului.
 3. Domeniile de activitate ale departamentelor precum şi şefii acestora se stabilesc, la propunerea Preşedintelui partidului, de Consiliul Executiv.
Secţiunea VI
Preşedintele şi Prim-vicepreşedintele
Preşedintele de onoare
Vicepreşedinţii partidului
Secretarul General al partidului

Art. 61

 1. Preşedintele PDM conduce activitatea generală a partidului, activitatea Consiliului Politic Naţional, Consiliului Executiv şi a Biroului Permanent şi răspunde în faţa Congresului de activitatea politică a Partidului Democrat din Moldova.
 2. Preşedintele partidului este Preşedintele Consiliului Executiv şi al Biroului permanent:
  1. prezidează lucrările Congresului;
  2. prezidează şedinţele Consiliului Politic Naţional, Consiliului Executiv şi al Biroului permanent şi coordonează activitatea acestora;
  3. propune Consiliului Politic Naţional spre aprobare candidaturile la funcţiile de vicepreşedinţi ai partidului, secretar general al Partidului, membri ai Consiliului Executiv;
  4. coordonează, prin intermediul vicepreşedinţilor, activitatea departamentelor;
  5. propune Consiliului Politic Naţional spre aprobare proiectul bugetului anual al partidului;
  6. reprezintă partidul în relaţiile cu organele oficiale de stat, cu partide si formaţiuni social — politice din ţară şi din străinătate, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice;
  7. în rezultatul consultărilor cu membrii Consiliului Executiv, poartă negocieri cu alte partide şi organizaţii social-politice privind crearea alianţelor sau a blocurilor electorale şi post-electorale, fuzionarea PDM cu alte formaţiuni politice. Rezultatele acestor negocieri vor fi discutate şi confirmate prin deciziile Consiliului Politic Naţional sau Congresului;
  8. exercită alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut.
 3. În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele partidului emite dispoziţii.

Art. 62

Prim-vicepreşedintele partidului îndeplineşte atribuţiile preşedintelui în caz de absenţă sau prin delegaţia acestuia.

Art. 63

Preşedintele de onoare al partidului:

 1. este desemnat de către Congres la propunerea Preşedintelui PDM pe un termen nelimitat, din rândul persoanelor cu merite deosebite faţă de partid;
 2. din oficiu este membru al organelor de conducere ale partidului — Consiliul Politic Naţional, Consiliul executiv şi Biroul permanent.

Art. 64

 1. Vicepreşedinţii partidului sunt aleşi de către Consiliul Politic Naţional din rândurile membrilor săi, în număr de 7 (şapte) persoane, pe un termen de patru ani.
 2. Vicepreşedinţii partidului:
  1. conduc şi coordonează activitatea departamentelor de specialitate;
  2. prezintă Consiliului Executiv informaţii privind strategia şi tactica PDM în domeniile de activitate încredinţate;
  3. îndeplinesc însărcinările Preşedintelui partidului, Consiliului Executiv şi Biroului Permanent;
  4. reprezintă partidul în relaţiile oficiale.

Art. 65

 1. Secretarul General al PDM este ales de Consiliul Politic Naţional pentru un mandat de patru ani.
 2. Secretarul General al PDM coordonează activitatea Aparatului la nivel central şi local şi are următoarele atribuţii:
  1. asigură activitatea curentă de partid, comunicarea internă cu organizaţiile raionale, ale municipiului Chişinău şi municipiul Bălţi, precum şi comunicarea partidului cu instituţiile şi autorităţile publice centrale sau locale şi cu alte partide sau organizaţii din ţară şi străinătate;
  2. coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naţionale ale partidului;
  3. conduce activitatea de resurse umane, precum şi activitatea de audit intern;
  4. coordonează şi prezintă spre aprobare Consiliului Executiv propuneri de formare şi de promovare a cadrelor de partid;
  5. conduce serviciile administrative la nivel central şi gestionează raporturile de muncă;
  6. organizează activitatea de pregătire a lucrărilor şi elaborare a documentelor necesare desfăşurării Congresului, Consiliului Politic Naţional, Consiliului Executiv şi Biroului Permanent;
  7. elaborează proiectele Regulamentelor şi ale Normelor Metodologice de organizare şi funcţionare internă;
  8. prezintă rapoarte Consiliului Executiv privind evidenţa membrilor PDM;
  9. semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor centrale ale PDM;
  10. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Consiliului Politic Naţional, Consiliului Executiv şi Biroului Permanent sau care reies din prevederile prezentului Statut.
 3. În exercitarea atribuţiilor sale, Secretarul general emite dispoziţii.
Secţiunea VII
Consiliul Executiv
Biroul Permanent

Art. 66

 1. Consiliul Executiv este organul executiv de conducere şi de decizie al partidului, care coordonează activitatea acestuia între şedinţele Consiliului Politic Naţional şi este ales pe un termen de patru ani în componenţa de 31 (treizeci şi unu) membri.
 2. Consiliul Executiv al PDM se întruneşte nu mai rar decât o dată în lună sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea Preşedintelui partidului, Biroului Permanent sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.
 3. Consiliul Executiv:
  1. iniţiază propuneri în instanţe, examinează probleme ce ţin de interes statal, naţional şi de partid, acordă consultaţii, prezintă recomandări, face declaraţii publice din numele partidului pe chestiunile ce ţin de situaţia social economică şi politică la nivel republican şi local.
  2. coordonează activitatea partidului intre şedinţele Consiliului Politic Naţional;
  3. adoptă decizii privind îndeplinirea realizarea hotărârilor Congresului şi ale Consiliului Politic Naţional;
  4. exercită controlul executării hotărârilor organelor centrale de conducere de către organizaţiile raionale ale partidului;
  5. coordonează activităţile fracţiunii parlamentare, reprezentanţilor partidului în organele publice centrale şi locale;
  6. fondează asociaţii, comisii specializate si grupuri de lucru în diverse domenii ce ţin de interesele strategice şi tactice ale partidului;
  7. aprobă lista candidaturilor propuse de consiliile raionale (inclusiv din UTA Găgăuzia, municipiile Chişinău şi Bălţi) pentru alegerile locale;
  8. elaborează şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor structurale ale partidului, alte regulamente;
  9. confirmă în funcţie lucrătorii Secretariatului general al partidului;
  10. organizează activitatea editorială, alte activităţi;
  11. administrează patrimoniul partidului, decide asupra folosirii surselor financiare ale partidului, aprobă politica contabilă şi desemnează persoana responsabilă de evidenţă contabilă;
  12. elaborează şi implementează sistemul de instruire a cadrelor, inclusiv a activiştilor de partid;
  13. aprobă statutele persoanelor juridice ale căror fondator poate fi conform legislaţiei;
  14. adoptă hotărâri privind fondarea alianţelor şi blocurilor electorale cu alte partide şi organizaţii social-politice în campaniile electorale şi privind constituirea de coaliţii politice pentru asigurarea guvernării şi al sprijinului parlamentar;
  15. coordonează activitatea Organizaţiei de Tineret, Organizaţiei de Femei, Organizaţiei Naţionale a Persoanelor în etate, Asociaţiei Aleşilor Locali şi altor organizaţii create în cadrul PDM;
  16. adoptă Regulamente de organizare şi funcţionare ale organelor partidului;
  17. aprobă şi modifică listele de candidaţi pentru alegerile locale din mun. Chişinău;
  18. aprobă şi modifică listele de candidaţi pentru funcţiile de deputaţi în Adunarea Populară UTA Găgăuzia;
  19. aprobă candidatura pentru funcţia de Başkan al UTA Găgăuzia;
  20. aprobă decizii disciplinare, inclusiv excluderea din partid.
 4. Şedinţele Consiliului Executiv sunt deliberative cu participarea majorităţii membrilor săi.
 5. Hotărârea Consiliului Executiv se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.
 6. Toate documentele şi procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Executiv sunt pregătite şi distribuite membrilor Consiliului de secretarul Consiliului Executiv care este ales de membrii acestuia.

Art. 67

 1. Biroul Permanent este organul operativ de analiză şi sinteză al partidului între şedinţele Consiliilor Politic Naţional şi Executiv şi se întruneşte săptămânal sau după necesitate, la solicitarea Preşedintelui PDM.
 2. Biroul Permanent este constituit din oficiu de Preşedintele PDM, Prim-vicepreşedintele, Preşedintele de onoare,vicepreşedinţii şi Secretarul general PDM.
 3. Şedinţa Biroului Permanent este deliberativă cu participarea majorităţii membrilor.
 4. Hotărârile Biroului Permanent se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
 5. Biroul Permanent are următoarele atribuţii:
  1. organizează şi conduce întreaga activitate curentă a partidului, potrivit hotărârilor adoptate, după caz, de Congres, Consiliul Politic Naţional şi Consiliul Executiv;
  2. elaborează proiecte de hotărâri pe care le supune spre dezbatere şi adoptare Consiliului Executiv;
  3. coordonează activitatea de partid la toate nivelurile;
  4. elaborează proiecte de hotărâri şi norme de aplicare a deciziilor luate de Congres, Consiliul Politic Naţional şi Consiliul Executiv;
  5. asigură informarea operativă a organizaţiilor raionale, a municipiului Chişinău, mun. Bălţi şi a structurilor interne ale partidului cu privire la activitatea curentă;
  6. înfiinţează şi coordonează grupuri de lucru în probleme de organizare internă;
  7. înfiinţează şi coordonează grupuri de analiză a situaţiei economice şi sociale interne şi internaţionale;
  8. elaborează şi înaintează organelor de conducere proiecte de hotărâri asupra constituirii de coaliţii politice pentru asigurarea guvernării şi a sprijinului parlamentar;
  9. asigură şi verifică respectarea prevederilor Statutului în cadrul Conferinţelor ordinare şi extraordinare raionale, ale municipiului Chişinău şi municipiului Bălţi, şi stabileşte norme privind desfăşurarea acestora;
  10. asigură buna desfăşurare a activităţilor specifice campaniilor electorale stabilite în calendarul de desfăşurare a acestora;
  11. îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin hotărârile Consiliului Politic Naţional sau prevăzute în prezentul Statut.
Secţiunea VIII
Comisia Naţională de Cenzori

Art. 68

Comisia Naţională de Cenzori este organul central de revizie si control financiar al partidului, ales de Congres pe un termen de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului Naţional Politic nu pot face parte din Comisia Naţională de Cenzori.

Art. 69

 1. Comisia Naţională de Cenzori funcţionează în baza regulamentului propriu, aprobat de Consiliul Politic al PDM.
 2. Comisia Naţională de Cenzori are dreptul de a controla, din proprie iniţiativă sau ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor primite, modul de formare şi utilizare a bugetelor organizaţiilor partidului, precum şi al bugetului naţional
 3. Comisia Naţională de Cenzori verifică modul de utilizare a alocaţiilor primite de la bugetul de stat potrivit legislaţiei în vigoare.
 4. Concluziile verificărilor efectuate de Comisie sunt prezentate în informări şi în rapoarte prezentate Consiliului Politic Naţional şi, respectiv, Congresului PDM.
Secţiunea IX
Colegiul de Etică si Arbitraj

Art. 70

 1. Colegiul de Etică şi Arbitraj este organul de jurisdicţie, ales de Congresul PDM pentru un mandat de patru ani, care cercetează cererile, reclamaţiile şi sesizările îndreptate împotriva membrilor Consiliului Politic Naţional; cercetează conflictele intervenite intre organele de conducere din raioane, precum şi a conflictelor între acestea şi cele de nivel naţional şi soluţionează contestaţiile hotărârilor Consiliului Politic Naţional al PDM.
 2. Colegiul de Etică şi Arbitraj este compus din 7 membri, din rândul cărora Colegiul alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul.
 3. Colegiul de Etică şi Arbitraj funcţionează pe baza regulamentului propriu aprobat de Consiliul Politic Naţional al PDM.
 4. Colegiul de Etică ţi Arbitraj prezintă Congresului rapoarte de activitate.
 5. Persoanele alese în Colegiul de Etică şi Arbitraj nu pot face parte din Consiliul Politic Naţional şi Comisia Naţională de Cenzori.
 6. Hotărârile pronunţate de Colegiul de Etică şi Arbitraj sunt definitive.
Secţiunea X
Organizaţia de Femei, Organizaţia de Tineret, Organizaţia Naţională a Persoanelor în Etate şi Asociaţia Aleşilor Locali a PDM
Organizaţia de Femei a PDM

Art. 71

 1. Pentru asigurarea reprezentării şi participării active a femeilor în viaţă politică, economică, socială şi culturală, în cadrul PDM se constituie şi funcţionează Organizaţia de Femei aPDM.
 2. Din Organizaţia de Femei a PDM pot face parte femeile care au calitatea de membru al PDM.

Art. 72

 1. Organizaţia de Femei a PDM urmăreşte, cu prioritate, următoarele obiective:
  1. elaborarea ofertelor politice ale PDM adresate femeilor în domeniul economic, social şi cultural;
  2. realizarea de analize privind situaţia copiilor şi femeii în societate şi îmbunătăţirea statutului acestora;
  3. organizarea acţiunilor în scopul promovării femeilor în structurile de decizie ale partidului şi asumării responsabilităţii şi demnităţii publice;
  4. asigurarea participării paritare a membrilor Organizaţiei de Femei în structurile de partid la toate nivelele
  5. implicarea femeilor la iniţierea şi implementarea programelor şi proiectelor care să contribui la îmbunătăţirea situaţiei femeii în comunitate.
 2. Organizaţia de Femei a PDM funcţionează în baza unui Regulament de organizare şi funcţionare propriu, adoptat de Conferinţa Naţională a Organizaţiei de femei.
Organizaţia de tineret a PDM — Tineretul Democrat

Art. 73

 1. Pentru stimularea participării tineretului la viaţa politică, în cadrul Partidului Democrat din Moldova se constituie şi funcţionează Organizaţia de Tineret a PDM, denumită prescurtat TD — Tineretul Democrat, căreia îi revine principala responsabilitate a activităţii politice a partidului în domeniul tineretului.
 2. Din organizaţia TD, pot face parte tineri cu vârsta cuprinsă între 16–35 de ani, care au calitatea de membru sau membru supleant al PDM.

Art. 74

Organizaţia de Tineret a PDM urmăreşte, cu prioritate, următoarele obiective:

 1. elaborarea de analize privind starea tineretului R. Moldova;
 2. elaborarea ofertelor politice ale partidului adresate tinerilor;
 3. iniţierea şi organizarea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, distractive, sportive si turistice, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor tinerilor;
 4. organizarea de acţiuni de formare şi perfecţionare profesională a tinerilor membri ai PDM în vederea promovării acestora în structurile de decizie ale partidului şi a asumării unor responsabilităţi şi demnităţi publice.
 5. Organizaţia de Tineret a PDM funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu, adoptat de Conferinţa naţională a organizaţiei.
Asociaţia Aleşilor Locali a PDM

Art. 75

 1. Asociaţia Aleşilor Locali cuprinde: preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor raionale, primarii şi viceprimarii din municipii, oraşe şi comune; consilierii raionali şi consilierii municipiului Chişinău, precum şi consilieri locali din oraşe şi comune — membri ai PDM.
 2. Asociaţia Aleşilor Locali acţionează în sensul realizării obiectivelor specifice fixate în Programul Politic al PDM şi Programul partidului privind activitatea autorităţilor publice locale; urmăreşte respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării; acţionează pentru consolidarea autonomiei locale şi descentralizarea administrativă şi financiară, pentru modernizarea şi dezvoltarea localităţilor şi creşterea calităţii serviciilor prestate populaţiei.
 3. Asociaţia Aleşilor Locali se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu adoptat de Conferinţa naţională a Asociaţiei.
 4. Consilierii locali şi raionali aleşi pe listele PDM se constituie în grupuri care şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui Regulament aprobat de Biroul Executiv al Consiliului raional.
 5. Membrii grupurilor de consilieri locali şi raionali care sunt excluşi sau care demisionează din partid au datoria morală de a renunţa şi la mandatul obţinut în consiliile locale şi raionale respective.
Organizaţia Naţională a Persoanelor în Etate a PDM

Art. 76

 1. Organizaţia Naţională a Persoanelor în Etate a PDM este organizaţia politică a oamenilor în etate membri ai PDM constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi dispoziţiile legale în vigoare.
 2. Organizaţia Naţională a Persoanelor în Etate a PDM stimulează participarea oamenilor în etate la viaţa socio-politică în cadrul PD M şi îşi asumă responsabilitatea elaborării şi propunerii strategiei, precum şi a Programului Politic al PDM în domeniul protecţiei sociale a persoanelor în etate.
 3. Poate deveni membru al Organizaţiei Naţionale a Persoanelor în Etate orice persoană sau persoană vârstnică, membru al PDM, care pledează pentru realizarea Programului Politic al PDM şi îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei.
 4. Organizaţia Naţională a Persoanelor în Etate a PDM promovează doctrina social-democrată şi acţiunea politică a Partidului Democrat din Moldova, recomandă ca oamenii în etate să fie primiţi în partid şi acţionează pentru integrarea lor în structurile sale politice.

Art. 77

 1. Organizaţia Naţională a Persoanelor în Etate a PDM urmăreşte cu prioritate următoarele obiective:
  1. iniţierea şi organizarea unor activităţi specifice oamenilor în etate;
  2. colaborarea cu instituţiile sociale, biserică şi ONG-urile pentru iniţierea unor acţiuni de ajutorare a persoanelor aflate în dificultăţi sociale;
  3. prezentarea de propuneri şi sugestii pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ specific.
 2. Organizaţia Naţională a Persoanelor în Etate a PDM funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu, adoptat de Conferinţa naţională a organizaţiei.
Relaţia PDM cu Sindicatele

Art. 78

 1. PDM sprijină activităţile specifice sindicatelor în vederea realizării efective a măsurilor de protecţie socială, garantării dreptului la muncă, combaterii şomajului, asigurării unui trai decent tuturor categoriilor de cetăţeni ai ţării, promovării unei legislaţii care să asigure cadrul juridic pentru manifestarea deplină a capacităţilor creatoare şi garantării drepturilor sociale.
 2. PDM acţionează pentru apărarea drepturilor membrilor de sindicat ce derivă din legislaţia muncii şi din contractele colective de muncă.
 3. PDM iniţiază periodic consultări cu sindicatele pentru examinarea problemelor sociale ale salariaţilor, pentru elaborarea unor proiecte de acte normative, programe şi proiecte care privesc raporturile de muncă şi protecţia socială.
Relaţia PDM cu Patronatele

Art. 79

 1. PDM susţine activitatea patronatelor pentru iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare, de restructurare, de privatizare şi de cooperare economică, în condiţiile legii.
 2. PDM stimulează iniţiativa privată, mai ales în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv prin promovarea unor propuneri legislative specifice.
 3. PDM susţine şi promovează parteneriatul public-privat.
 4. PDM iniţiază periodic consultări cu patronatele în probleme de interes comun.

CAPITOLUL VI
SURSELE FINANCIARE ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PARTIDULUI DEMOCRAT DIN MOLDOVA

Art. 80

PDM în scopul desfăşurării activităţii sale dispune de bunuri mobiliare si imobiliare conform legislaţiei în vigoare.

Art. 81

Patrimoniul partidului se constituie din următoarele surse:

 1. cotizaţii ale membrilor de partid;
 2. donaţii benevole ale persoanelor juridice şi fizice, ale organizaţiilor politice şi obşteşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 3. venituri provenite în rezultatul propriilor activităţi;
 4. subvenţii de la bugetul de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 5. activităţi editoriale şi de publicitate, culturale, sportive, distractive şi altele, care nu contravin legislaţiei;
 6. venituri din realizarea bunurilor patrimoniale proprii.

Art. 82

 1. Patrimoniul partidului nu poate fi utilizat în alte scopuri decât pentru realizarea sarcinilor statutare.
 2. Modalitatea de gestionare a patrimoniului şi a mijloacelor financiare este stabilită de un regulament intern, aprobat de Consiliul Politic Naţional al partidului.

CAPITOLUL VII
CONDITIILE DE ÎNCETARE A ACTIVITATII PARTIDULUI DEMOCRAT DIN MOLDOVA

Art. 83

Activitatea PDM poate înceta în cazurile când aceasta intră în contradicţie cu Constituţia Republicii Moldova şi legislaţia în vigoare, precum şi în cazul când activitatea sa nu contribuie la realizarea obiectivelor statutare.

Art. 84

Activitatea partidului poate fi sistată prin hotărârea Congresului, in conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Statut.

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 85

 1. Statutul Partidului Democrat din Moldova este obligatoriu pentru toate organizaţiile primare, teritoriale, centrale şi pentru toţi membrii PDM.
 2. În măsura în care nu prevede, prezentul Statut se completează de drept cu prevederile Legii privind partidele politice.

Sursa: www.pdm.md

Membrii PDM se reunesc pe 16 iunie în cadrul celui de-al VII-lea Congres al PDM Igor Corman: Congresul PDM va avea amploare europeană şi internaţională