Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Manifestul Congresului al XI-lea al Partidului Popular Creştin Democrat

|versiune pentru tipar||
PPCD / 23 noiembrie 2008
Partidul Popular Creştin Democrat

Republica Moldova — o ţară de succes!

Republica Moldova ca stat independent şi democratic este într-o bună măsură rodul activităţii Partidului Popular Creştin Democrat.

Timp de douăzeci de ani mişcarea noastră politică a promovat şi a apărat valorile democratice şi interesele naţionale.

Agenda politică a PPCD a fost şi este mereu sincronizată cu agenda politică a ţării.

Am pornit întotdeauna de la interesul fiecărui cetăţean de a fi liber, demn şi prosper.
Ne-am întemeiat platforma pe tradiţia istorică, cultura şi civilizaţia noastră.
Ne-am sprijinit viziunea asupra lumii pe credinţa creştină, am învăţat din nou că omul este creaţia lui Dumnezeu, responsabilă în faţa Creatorului.
Am fost profund angajaţi în efortul de elaborare a legislaţiei reformatoare şi de construcţie a instituţiilor statului de drept după modelul european.
Am păstrat scara valorică moştenită de la înaintaşi: Dumnezeu, Neamul, Ţara, Familia, Persoana.
Patriotismul luminat, spiritul de sacrificiu, curajul şi voinţa politică ne-au călăuzit mereu faptele.
Am acumulat o experienţă unică de activitate politică în serviciul poporului.
Am dezvoltat o intensă activitate internaţională, apărând interesele ţării.

Partidul Popular Creştin Democrat este cea mai veche şi mai durabilă instituţie democratică din ţară.

Astăzi, PPCD este membru al celei mai puternice familii politice din Europa, reunite în cadrul Partidului Popular European (PPE) şi al Internaţionalei Democrat-Creştine (IDC).

PPCD este singurul partid politic cu reprezentare parlamentară permanentă în toate legislaturile, din 1990 şi până în prezent.

Nu am deţinut niciodată majoritatea parlamentară, dar am reuşit să influenţăm în mod hotărâtor politica legislativă.

Am demonstrat competenţă, caracter, capacitate de cooperare şi realism.

Acum, când ţara se află în faţa unui examen de maturitate, fiind în preajma alegerilor parlamentare, PPCD vine în faţa cetăţenilor cu îndemnul de a fi solidari şi încrezători în puterile noastre.

Noi avem voinţa politică şi capacitatea de a îmbunătăţi substanţial viaţa omului simplu din Republica Moldova.

Susţinerea masivă pe care o vom primi din partea alegătorilor va fi răsplătită cu o activitate îndreptată în mod prioritar spre rezolvarea problemelor economice şi sociale.

Vom fi la fel de concentraţi asupra problemelor de ordin moral şi educaţional.

Solidaritatea socială, respectul pentru preocuparea fiecărui om de a trăi mai bine în ţara lui vor sta la temelia tuturor faptelor noastre.

Iată doar câteva dintre componentele Manifestului nostru politic, ţinta căruia este atingerea obiectivului major: REPUBLICA MOLDOVA — O ŢARĂ DE SUCCES!

Poporul

PPCD este hotărât să afirme cu putere dreptul poporului Republicii Moldova la libertate, independenţă, suveranitate, unitate teritorială şi la autoguvernare fără nici un amestec din afară. Fiind un neam vechi, avem obligaţia să construim un stat nou, modern şi prosper. Sentimentul demnităţii şi al mândriei naţionale, respectul pentru diferenţele etnice, lingvistice şi religioase, toleranţa şi solidaritatea sunt valori pe care le va promova în continuare PPCD.

Ca Patrie a tuturor cetăţenilor săi, Republica Moldova trebuie să consolideze rolul limbii române ca limbă de stat şi să creeze în acelaşi timp toate condiţiile pentru dezvoltarea culturilor minorităţilor etnice, precum şi pentru studierea de către reprezentanţii acestora a limbii, istoriei şi culturii ţării. Integrarea persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale va deveni mai armonioasă şi mai eficientă o dată cu stimularea cunoaşterii de către acestea a limbii statului în care locuiesc.

Diferenţele de percepţie subiectivă asupra realităţii obiective, care se trag din trecutul nostru tragic, au generat deosebiri de interpretare a uneia şi aceleiaşi realităţi etnolingvistice. Purtătorii aceleiaşi limbi şi culturi se autoidentifică în mod diferit: unii îşi spun români, alţii îşi spun moldoveni.

Pentru a elimina polemicile şi conflictele politice sterile este nevoie ca astfel de subiecte să fie lăsate pentru domeniul ştiinţei, fiecare cetăţean având libertatea să se numească cum îi place mai bine.

Voinţa comună de a construi un viitor european prosper şi stabil trebuie să stea la baza viziunii strategice exprimate şi realizate de către exponenţii politici ai poporului.

Restabilirea şi cultivarea încrederii în propriile forţe şi în capacitatea de a depăşi frustrările istorice, de a-şi cultiva spiritul comunitar şi responsabilităţile colective, de a-şi asuma destinul în mod hotărât şi creativ pot fi determinate doar prin contribuţia directă a Partidului Popular Creştin Democrat la renaşterea naţională şi la edificarea unui viitor mai bun pentru ţara noastră şi pentru cetăţenii ei.

Familia şi societatea

Familia, ca cel mai mic, dar şi cel mai stabil aşezământ de convieţuire umană, este una din instituţiile fundamentale ale naţiunii şi ale statului. Întemeiată prin unirea dintre bărbat şi femeie, chemaţi să devină tată şi mamă, familia oferă un cadru optim pentru dezvoltarea persoanei în dragoste şi comuniune, toleranţă, dăruire de sine, consideraţie pentru alţii şi responsabilitate. Coeziunea familială constituie un element de bază al solidarităţii sociale.

Încurajarea şi susţinerea tinerelor familii prin creditări preferenţiale, prin facilităţi la angajarea în câmpul muncii, prin subvenţii din partea statului la naşterea şi întreţinerea copiilor vor determina ameliorarea situaţiei demografice.

Vom stopa migraţia pe motive economice şi vom crea condiţii pentru revenirea rapidă şi masivă a cetăţenilor aflaţi la muncă peste hotare. Astfel vom crea condiţii reale pentru reîntregirea sutelor de mii de familii, răzleţite azi din motive economice.

PPCD îşi propune să deschidă în următorii patru ani 250.000 de noi locuri de muncă prin stimularea liberei iniţiative economice, prin asigurarea unui climat investiţional şi concurenţial atractiv, prin combaterea fermă a corupţiei, a birocraţiei, curmarea amestecului arbitrar al statului în activitatea agenţilor economici.

Noile oportunităţi pe piaţa forţei de muncă din ţară, creşterile salariale şi crearea de condiţii pentru procurarea unor locuinţe la preţuri accesibile vor stimula căsătoriile şi naşterea de copii.

Finanţarea prioritară şi susţinerea sistemului de învăţământ vor contribui la educaţia şi instruirea tinerei generaţii la nivelul cerinţelor mondiale.

Formarea copiilor şi a tineretului trebuie să se bazeze pe educaţia moral-religioasă şi patriotică. Educaţia nu trebuie să tolereze excesele imorale de afirmare sfidătoare a practicilor care urmăresc să surpe temeliile familiei formate din bărbat şi femeie. Pretinsele minorităţi sexuale nu trebuie lăsate să corupă tineretul şi să sfideze morala publică, astfel fiind evitate riscurile care ţin de sănătate şi urmările demografice. Nu tot ce ţine de viaţa privată a cetăţenilor poate să fie tolerat ca manifestare publică.

Grija pentru susţinerea persoanelor în vârstă, inclusiv asigurarea lor cu pensii decente şi servicii medicale calitative şi accesibile va fi mereu în atenţia noastră.

PPCD abordează cu maximă responsabilitate problemele ecologice ale societăţii, acestea având o influentă, directă asupra calităţii şi duratei vieţii.

Prosperitate economică şi securitate socială

Economia socială de piaţă, bazată pe libertatea individuală şi responsabilitatea socială, este cel mai eficient dintre modelele cunoscute. Creşterea economică bazată pe libera iniţiativă, valută stabilă şi pe un sistem de securitate socială eficient sunt cele mai bune premise pentru mai multă prosperitate şi armonie socială. Subsidiaritatea, solidaritatea şi personalismul sunt elementele definitorii ale politicii economice creştin-democrate. Punerea lor în aplicare este posibilă doar prin administrarea eficientă a treburilor publice de către o guvernare novatoare şi creativă, în stare să facă instituţiile statului transparente şi dinamice, eliberate de birocraţie, de corupţie şi de blocaje funcţionale.

Capacitatea de dezvoltare a economiei naţionale depinde în mod substanţial de accesul ţării la resursele energetice. Problema securităţii energetice a ţării stă la baza politicilor economice ale PPCD.

O politică monetară solidă, care să monitorizeze factorii ce pot să afecteze stabilitatea preţurilor, este esenţială. Menţinând nivelul inflaţiei la cote scăzute, este necesar să fie sporită rata interesului antreprenorial, care să stimuleze creşterea economică.

PPCD va promova cu hotărâre reforme structurale pe piaţa produselor, pe cea de capital şi cea a muncii. Vom fortifica competiţia reală şi vom consolida piaţa internă, în special în sfera serviciilor. Vom lua măsuri energice pentru creşterea rapidă a numărului locurilor de muncă, în special pentru tineri, femei şi persoane în etate care doresc să muncească. Vom pune în aplicare principiul de armonizare a muncii cu viaţa de familie.

Vom lua măsuri concrete şi directe pentru încurajarea spiritului întreprinzător. Ele vor avea la bază simplificarea procedurilor administrative de iniţiere a unor afaceri şi a mediului regulatoriu, scăderea nivelului general de impozitare, facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la resursele financiare, în particular la capitalul de risc, promovarea unei culturi antreprenoriale.

Politica economică a PPCD, orientată spre crearea unei multitudini de oportunităţi variate pe piaţa forţei de muncă, va ţine cont de capacitatea insuficientă a economiei naţionale de a integra în câmpul muncii toată populaţia activă într-o perioadă scurtă de timp. Numărul masiv al cetăţenilor aflaţi la muncă peste hotare impune demersuri urgente pentru libera circulaţie a forţei de muncă, prin anularea regimului de vize şi prin legalizarea acesteia în spaţiul UE.

Şomajul este nedrept. Întreaga motivare, calificare, creativitate şi spirit novator ale omului sunt în mijlocul politicii noastre economice şi sociale. Reducerea considerabilă a şomajului este cea mai bună politică socială şi expresia solidarităţii noastre. Competiţia este una dintre cele mai importante surse ale iniţiativei antreprenoriale, inovaţiei, investiţiei şi prosperităţii.

Modelul european promovat de PPCD are origini social-creştine şi se bazează pe principiile performanţei, ale justiţiei sociale, competenţei, solidarităţii, responsabilităţii personale şi securităţii sociale. Ele rămân relevante în condiţiile globalizării şi ale crizei financiare mondiale, ca şi ale schimbărilor rapide în viaţa economică. Strategia PPCD urmăreşte să combine forţele noi ale pieţei cu dinamismul economic, umanismul şi responsabilitatea socială. Succesul creşterii economice va fi condiţionat şi de principiul de a avea reguli mai puţine, mai clare şi mai bune.

PPCD va îmbina nevoia de a determina o dezvoltare durabilă cu cea a protecţiei mediului, o economie competitivă cu o legislaţie flexibilă şi realistă, principiul subsidiarităţii cu cel al încrederii în iniţiativa privată.

Păstrarea biodiversităţii, a calităţii apei, solului, aerului trebuie să determine o activitate economică bazată pe etică în afaceri, spirit patriotic şi răspundere pentru viitoarele generaţii.

Agricultura

Agricultura se va bucura de o atenţie specială din partea PPCD. Subvenţiile la produsele petroliere şi la desfacerea producţiei, crearea unui sistem eficient de colectare a produselor agricole direct de la producător, asigurarea roadei în condiţii optime vor reprezenta nişte elemente-cheie în politica agrară a PPCD.

Agricultura ecologică, stimularea creării întreprinderilor de prelucrare a produselor agricole în zona rurală, care să ofere pe piaţă produse finite la nivelul standardelor europene vor fi instrumente generatoare de succes economic.

Infrastructura

PPCD va avea o politică fermă de orientare a unor resurse bugetare importante şi a unor fonduri europene şi internaţionale consistente pentru reabilitarea şi crearea infrastructurii.

Vom construi drumuri naţionale şi locale, vom continua gazificarea satelor şi asigurarea lor cu reţele de apă curentă, vom extinde reţeaua globală a Internetului în toate localităţile din ţară şi vom stimula studierea şi utilizarea calculatoarelor şi a conexiunilor la spaţiul virtual în şcoli, în administraţie şi în unităţile economice.

Bugetul şi impozitele

Veniturile la Bugetul de Stat vor fi sporite prin stimularea exporturilor, protejarea producătorului autohton, susţinerea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, reducerea drastică a controalelor arbitrare din partea organelor de stat a agenţilor economici, reducerea fiscalităţii, combaterea corupţiei, luarea de măsuri stimulatorii de diminuare a ponderii economiei tenebroase.

Cheltuielile bugetare se vor face în funcţie de priorităţi, punându-se accentul pe abordarea morală a principiului solidarităţii şi echităţii sociale.

Salariile decente, stimularea natalităţii, protecţia păturilor socialmente vulnerabile, susţinerea domeniului educaţiei, a ştiinţei şi inovaţiei, a sistemului de ocrotire a sănătăţii vor sta la baza politicii bugetare a PPCD.

Combaterea corupţiei

Una dintre principalele cauze ale sărăciei este corupţia. Acest fenomen blochează buna funcţionare a structurilor statului în serviciul cetăţenilor. Extinderea fenomenului corupţiei este cauzată de transparenţa insuficientă a instituţiilor statului, de birocraţie şi de multitudinea de aprobări pe care trebuie să le obţină cetăţenii sau agenţii economici. Corupţia afectează în egală măsură administraţia centrală şi locală, organele de anchetă şi cele judecătoreşti.

Procesul de tranziţie şi de privatizare, desfăşurat din 1990 încoace, le-a permis unui şir de foşti demnitari corupţi de prim rang să-şi folosească abuziv funcţiile, deturnând prin scheme de tip mafiot fondurile şi proprietăţile publice în interes personal şi de grup. Aceşti gangsteri ai tranziţiei şi-au creat partide politice, structuri neguvernamentale şi instrumente de presă pentru a-şi proteja şi promova interesele de tip criminal.

Gravitatea şi amploarea fenomenului aduc pagube nu doar intereselor cetăţenilor şi economiei, dar şi intereselor naţionale ale ţării, din cauza existenţei unor conexiuni ale elementelor corupte cu cercuri politice din afară, în special cu structurile de influenţă din Federaţia Rusă şi din zona transnistreană a Republicii Moldova aflată sub control rusesc.

Noul cadru legislativ, existenţa unei Strategii de combatere a corupţiei, ca şi activitatea organelor de drept au permis progrese limitate în eradicarea fenomenului. Un rol important în combaterea corupţiei îi revine puterii judecătoreşti, care trebuie să fie pe deplin separată de celelalte puteri, având o independenţă deplină.

Lupta contra corupţiei a constituit o prioritate constantă pentru Partidul Popular Creştin Democrat. Intervenţiile în presă, pledoariile şi investigaţiile noastre parlamentare, multiplele dezvăluiri ale unor grave cazuri de corupţie şi abuzuri reprezintă contribuţia noastră substanţială la combaterea acestui gen de crime, precum şi la demascarea demnitarilor corupţi de toate rangurile şi din toate guvernările.

Pentru a dezrădăcina corupţia, PPCD este hotărât să promoveze principiul eficienţei, competenţei şi al transparenţei în activitatea organelor de stat. Avem nevoie de funcţionari puţini, competenţi şi bine plătiţi.

Republica Moldova are nevoie de un Parlament curat, care să exprime voinţa cetăţenilor de a avea un guvern eficient şi onest. De calitatea profesională şi morală a exponenţilor celor două instituţii vor depinde în cel mai direct mod ritmurile de creştere economică şi de integrare europeană.

Colectivităţile locale şi puterea lor autonomă

Vom promova reforma administraţiei publice locale şi reorganizarea administrativ-teritorială care să permită realizarea dreptului la autoguvernare a colectivităţilor locale.

Vom înlătura orice amestec abuziv din partea puterii centrale în activitatea autorităţilor locale.

Vom lărgi şi consolida competenţele administraţiei publice locale în conformitate cu normele europene şi cu interesele legitime ale cetăţenilor.

Vom lărgi baza fiscală a puterii locale, lăsând în competenţa acesteia atâtea taxe şi impozite câte sunt necesare pentru acoperirea principalelor cheltuieli legate de interesele cetăţenilor.

Oamenii de afaceri vor fi stimulaţi să îşi orienteze investiţiile spre centrele raionale şi spre sate, în acest sens fiind propuse o serie de facilităţi fiscale şi alte instrumente stimulatorii din partea statului.

Politica internă

PPCD apreciază că stabilitatea politică internă este garanţia dezvoltării durabile a societăţii şi elementul obligatoriu de atragere a investiţiilor.

Relaţia între partidele politice, sindicate, ONG-uri, presă şi alţi actori sociali colectivi trebuie să se bazeze pe responsabilitate şi patriotism.

Conflictele şi polemicile inerente pentru un stat democratic nu trebuie să degradeze în confruntări violente şi crize politice.

PPCD va accelera şi aprofunda reformele democratice, politice şi instituţionale prin promovarea unui cadru legislativ dinamic şi euroconform.

Reformarea Procuraturii Generale, a Ministerului de Interne, a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei, consolidarea independenţei puterii judecătoreşti, a autonomiei locale, respectarea libertăţii de expresie şi a accesului liber la informaţie, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului vor fi printre priorităţile noastre.

PPCD va promova reforma constituţională începută în 2000. Ea va fi orientată spre diminuarea ponderii funcţiei de Preşedinte al republicii şi consolidarea rolului Parlamentului şi a Guvernului în sistemul politic al ţării. Modelele de republică parlamentară, care vor sta la baza acestei reforme, vor fi preluate din constituţiile Estoniei, Letoniei, Ungariei, Cehiei etc. Reforma constituţională va elimina riscurile de subminare a democraţiei parlamentare şi va consolida buna funcţionare a principiului reprezentativităţii.

Sporirea capacităţii de apărare şi de asigurare a securităţii cetăţenilor şi a statului vor determina PPCD să trateze Armata Naţională ca pe o instituţie fundamentală a neamului, care necesită resurse financiare, reforme şi susţinere din partea factorilor politici.

Serviciul de Informaţii şi Securitate va beneficia de un sprijin considerabil, el având menirea să reducă vulnerabilităţile şi riscurile cărora este supusă la ora actuală ţara.

PPCD va promova cu hotărâre principiul controlului civil asupra Forţelor Armate şi a organelor de securitate.

Politica externă

Strategia de dezvoltare a relaţiilor externe ale Republicii Moldova va viza apropierea şi integrarea ulterioară a ţării în Uniunea Europeană şi în Alianţa Nord-Atlantică. Procesul de integrare în UE şi NATO va necesita voinţă politică fermă, capacitate administrativă maximă, reforme politice, economice şi sociale profunde şi rapide, o politică externă dinamică şi ofensivă.

Principalii parteneri externi ai ţării sunt SUA, ţările UE, România, Ucraina şi Rusia.

Statele Unite ale Americii reprezintă cel mai important partener extern şi aliat strategic al Republicii Moldova, în calea afirmării ţării noastre ca stat independent cu aspiraţii euroatlantice. Ca lider al Lumii Libere, SUA reprezintă cel mai sigur sprijin pentru noile democraţii din fostul spaţiu comunist, care sunt supuse în continuare unor tendinţe neoimperiale ale Kremlinului. Sprijinul politic, financiar şi moral al SUA este apreciat cu recunoştinţă de PPCD şi va fi valorificat în viitor cu şi mai multă eficienţă.

Uniunea Europeană este cea mai puternică organizaţie politică şi economică de pe continent, în care aspiră să fie admisă şi ţara noastră. Valorile democratice, statul de drept, prosperitatea bazată pe principiile economiei de piaţă liberă, respectul pentru drepturile omului reprezintă valorile comune de care trebuie să se bucure şi cetăţenii ţării noastre. Cele patru libertăţi de bază, libera circulaţie a persoanelor, a mărfurilor, a capitalurilor şi a serviciilor, constituie obiective pe care PPCD este hotărât să le atingă prin realizarea reformelor şi accelerarea procesului de integrare. La baza proceselor integraţioniste stau valorile europene comune, creştine şi democratice ale popoarelor europene, moştenite din tradiţia istorică şi culturală care aparţine întregului continent. După realizarea Planului Individual de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova, ţara noastră, ca vecin nemijlocit şi participant activ, alături de statele Balcanilor occidentali, la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est, trebuie să negocieze şi să semneze în 2009 un nou Acord cu UE, care să păstreze perspectiva noastră de integrare europeană.

Succesul în efortul de integrare şi de dezvoltare a ţării depinde în mod substanţial de calitatea relaţiilor politice şi economice ale Republicii Moldova cu cele două ţări vecine, România şi Ucraina. Ambele ţări sunt partenerii strategici naturali ai statului nostru.

România, cu care avem acelaşi trecut istoric, aceeaşi cultură, limbă şi credinţă, poate şi trebuie să fie principalul susţinător al Republicii Moldova pe plan internaţional. Relaţiile fraterne ale oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului trebuie să se reflecte şi în raporturile bune, de încredere şi susţinere reciprocă la nivelul conducerii celor două state. Trecutul tragic, expansiunile teritoriale, schimbarea de frontiere impusă de agresiunile Rusiei şi ale URSS, şi rezultată din efectele celui de-al doilea Război Mondial, trebuie asumate plenar şi valorificate pozitiv. Dificultăţile de comunicare între elitele politice de la Bucureşti şi Chişinău trebuie depăşite cu înţelepciune şi maturitate. Relaţiile de parteneriat şi prietenie vor sta la baza tuturor documentelor-cadru care vor reglementa raporturile diplomatice dintre cele două state ale noastre.

Ucraina, care urmăreşte aceleaşi scopuri strategice de integrare în NATO şi UE şi care îşi întemeiază politicile sale pe valorile comune ale civilizaţiei europene, reprezintă un partener solid şi sigur al ţării noastre. Raporturile politice şi comerciale, sprijinul ferm în realizarea controlului pe segmentul transnistrean în cadrul misiunii internaţionale EUBAM, relaţiile de prietenie şi rudenie, precum şi faptul că cea mai numeroasă minoritate naţională din Moldova o reprezintă ucrainenii, sunt doar câteva aspecte fundamentale care arată caracterul constructiv şi amical al relaţiilor noastre.

Rusia este un partener politic şi economic important pentru Republica Moldova. Relaţiile politice între ţările noastre se menţin pe o linie pozitivă. Totuşi, PPCD consideră de datoria sa să convingă Federaţia Rusă, inclusiv cu ajutorul partenerilor externi şi al organismelor internaţionale, ca aceasta să renunţe la ticurile imperiale şi să se conformeze angajamentelor sale internaţionale privind încetarea prezenţei militare ilegale pe teritoriul nostru. Asigurarea cu resurse energetice, raporturile comerciale şi prezenţa unui număr important de investitori ruşi în Moldova ne obligă să dinamizăm interacţiunea dintre statele noastre în domeniul economic.

Destinderea şi consolidarea raporturilor noastre cu Rusia ţine în mod direct de capacitatea liderilor ei politici de a renunţa la intenţia de a subordona interesele naţionale ale Republicii Moldova intereselor geopolitice ale Moscovei.

Diferendul Transnistrean

PPCD consideră tendinţele Moscovei de a-şi menţine controlul asupra Moldovei drept singura cauză a apariţiei fenomenului separatismului. Politica expansionistă a Rusiei urmăreşte să blocheze procesul de aderare a Republicii Moldova la UE şi NATO.

La baza diferendului stă prezenţa militară rusă. Starea de ocupaţie în care se află ţara noastră reprezintă o ameninţare la adresa păcii şi a stabilităţii interne şi regionale. Separatismul este şi principala cauză a subdezvoltării economice a ţării.

Soluţionarea paşnică, democratică şi durabilă a diferendului transnistrean în consens cu interesele naţionale ale Republicii Moldova este posibilă doar o dată cu încetarea prezenţei militare ruse, negocierile urmând să continue în formatul 5 plus 2.

Orice soluţie asupra diferendului transnistrean trebuie să se bazeze pe normele de drept internaţional, Declaraţia de Independenţă, Constituţie, prevederile Hotărârilor adoptate de Parlament la 10 iunie 2005 şi ale Legii cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stânga Nistrului (Transnistria) din 22 iulie 2005.

O altă condiţie indispensabilă pentru depăşirea constructivă a situaţiei existente este menţinerea unui larg consens naţional între forţele politice, precum şi consolidarea parteneriatului Republicii Moldova cu SUA, UE, ONU, OSCE şi NATO, actori internaţionali care pot contribui hotărâtor la sporirea capacităţii ţării noastre de negociere cu Rusia.

Conducându-ne de Programul nostru politic de bază, noi, creştin-democraţii din Republica Moldova, dorim să ne aducem contribuţia la edificarea unei lumi noi în care locul vechilor animozităţi şi ranchiune va fi ocupat de cooperare şi parteneriat veritabil. În calitatea noastră de membri ai Internaţionalei Democrat-Creştine (IDC) şi ai Partidului Popular European (PPE) dorim să înfăptuim această lucrare, inspirându-ne din valorile şi principiile fundamentale ale moralei creştine ca Adevărul, Libertatea, Responsabilitatea, Dreptatea şi Solidaritatea. Adresăm tuturor bărbaţilor şi femeilor din ţara noastră — tineri sau vârstnici, majoritari sau minoritari — apelul de a ni se alătura pentru ca împreună să construim pentru copiii noştri şi pentru noi înşine o lume mai bună, mai dreaptă, mai solidară, mai liberă şi mai democratică.

Cu INIMA deschisă pentru fiecare om din ţara noastră, cu voinţa fermă de a înfrunta toate riscurile şi greutăţile, de a aduce cuvântul nostru în fiecare casă şi de a îndemna lumea să aibă încredere în viitorul ţării şi în forţa noastră, de a o ridica la înălţimea statelor puternice şi dezvoltate, păşim în anul 2009 având obligaţia morală să învingem.

Dumnezeu să binecuvânteze Republica Moldova!

Sursa: www.flux.md

Congresul al XI-lea al Partidului Popular Creştin Democrat Declaraţia Congresului al XI-lea al PPCD cu privire la relaţiile dintre Republica Moldova şi Rusia