Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Rezoluţia Congresului XII al PPCD: Economia Socială de Piaţă — calea optimă de depăşire a crizei social-economice actuale

|versiune pentru tipar||
PPCD / 21 februarie 2010
Partidul Popular Creştin Democrat

Republica Moldova traversează astăzi o profundă criză economică, însoţită de efecte sociale deosebit de grave. Ea rămâne în continuare nu doar cea mai săracă ţară a Europei, ci şi cea mai coruptă. Cauzele acestei situaţii, care se perpetuează timp de douăzeci de ani de tranziţie, ţin atât de lipsa de competenţă şi de viziune clară a unor garnituri guvernamentale care s-au succedat la putere, cât şi de caracterul deseori clientelar, corupt şi birocratizat al decidenţilor din practic toate formulele de guvernare din această perioadă. Lipsa unei concepţii coerente asupra modului de realizare a reformelor economice, abordările naive şi populiste au avut şi ele efecte negative profunde.

Guvernarea anterioară de stânga a insistat timp îndelungat pe soluţii de factură socialistă, exagerând rolul regulator al statului, cu presiuni fiscale, cu supunerea agenţilor economici unor controale excesive, cu hipercentralizarea procesului decizional, lipsa de încredere faţă de antreprenori şi lipsa de soluţii practice pentru dezvoltarea durabilă a economiei.

Guvernarea actuală, care se poziţionează pe dreapta spectrului politic, manifestă o optică radical liberală, potrivit căreia economia de piaţă ar fi o realitate autosuficientă, iar libertăţile economice, statuate în cadrul legal, ar fi în stare să genereze de la sine o dezvoltare substanţială a societăţii. Riscurile care minează dezvoltarea economiei funcţionale de piaţă la ora actuală sunt determinate şi de relaţia de subordine pe care o au o serie de înalţi demnitari faţă de unele grupuri de interese şi oligarhi, care le-au finanţat campania electorală şi care pretind acum să aibă o influenţă decisivă asupra actului decizional şi să controleze principalele activităţi economice aducătoare de supraprofituri. Corupţia endemică, lipsa de viziune strategică, lipsa de voinţă politică şi de unitate internă, animozităţile şi interesele adverse, caracterul provizoriu al actualei puteri nu permit desfăşurarea unui program profund de dezvoltare economică a societăţii.

PPCD apreciază că soluţia optimă pentru o dezvoltare economică şi socială durabilă a societăţii noastre poate fi realizată doar de o echipă de politicieni şi oameni de stat, ataşaţi profund valorilor Democraţei Creştine şi principiilor Economiei Sociale de Piaţă. Republica Moldova este la ora actuală un stat slab, sărac şi corupt, cu instituţii democratice nefuncţionale, incapabil să garanteze regulile unei competiţii libere, să asigure supremaţia legii şi justiţia socială.

PPCD şi-a asumat modelul Economiei Sociale de Piaţă care reprezintă nu doar un set de reguli economice, ci şi o puternică temelie doctrinară bazată pe valori. Acest sistem este unul în care creşterea economică şi dezvoltarea socială devin elemente complementare pentru evoluţia întregii societăţi. El îmbină conceptul de libertate individuală, de solidaritate şi de subsidiaritate. Ordinea economică trebuie să fie garantată de către stat, dar fără ca acesta să intervină direct în procesul economic. De creativitatea şi libera iniţiativă a întreprinzătorilor depinde in mare parte succesul economic al ţarii şi al fiecărui membru al societăţii. Stabilind “regulile jocului”, statul asigură libera competiţie, libera iniţiativă, crearea de bunuri şi pacea socială. În acelasi timp el garantează principiile de bază cum ar fi subsidiaritatea şi solidaritatea cu acei care nu se pot ajuta pe ei înşişi. Solidaritatea înseamnă sprijin pentru cei mai slabi membri ai societăţii, atât din partea societăţii civile, cât şi a instituţiilor publice. Subsidiaritatea este înţeleasă ca responsabilitate a fiecărei persoane, familia şi iniţiativa economica şi sociala să se îngrijească in primul rînd de sine însăşi, acest principiu fiind unul de bază pentru toate nivelurile societăţii şi ale vieţii publice.

Statul trebuie să-i permită fiecărui cetăţean să îşi asume viaţa sa fără a pretinde la rolul de supraplanificare a întregii vieţi sociale. În acest sens, descentralizarea puterii şi transferarea ei către autorităţile locale şi regionale trebuie încurajate, astfel fiiind stimulate bunăstarea şi prosperarea cetăţenilor.

Scopul economiei este să servească oamenii. Piaţa este profund socială deoarece este singura forţă capabilă să satisfacă nevoile tuturor cetăţenilor. Forţa socială şi distributivă a economiei libere de piaţă bazate pe principiile liberei competiţii, supremaţia legii, stabilitatea monetară şi fiscală, respectul faţă de mediu şi creşterea economică stau la baza viziunii Creştin Democrate. Ea le oferă tuturor un maximum de avantaje economice şi de justiţie socială. Obiectivul major rezidă în crearea de precondiţii pentru o viaţă bună pentru toţi membrii societăţii. În acest sens, participarea largă a oamenilor în procesul general economic şi împărtăşirea profiturilor este o prioritate centrală pentru Economia Socială de Piaţă, care reclamă, de asemenea, un puternic parteneriat social.

Procesele de integrare şi globalizare au sporit necesitatea economiei noastre pentru o renovare structurală în scopul atingerii unui nivel mai înalt de competitivitate, inovare, productivitate, care să ofere o perspectivă solidă de prosperitate, de adaptabilitate la nivelul şi climatul concurenţial de pe continent şi din lume. Oportunităţile de angajare în câmpul muncii, nivelul de retribuţie a angajaţilor, capacitatea financiară a bugetelor, precum şi coeziunea socială derivă direct din abordarea propusă de modelul Economiei Sociale de Piaţă.

Administrarea eficientă a finanţelor, a infrastructurii (drumuri, telecomunicaţii, apeducte, canalizare, gunoi etc.) şi proprietăţilor publice, calitatea profesională şi morală a demnitarilor şi angajaţilor din sectorul public sunt elemente fundamentale în procesul stimulării dezvoltării economice. În acest sens PPCD optează în mod ferm pentru dezrădăcinarea practicilor de promovare la funcţii de conducere la cel mai înalt nivel al administraţiei de stat, precum şi ca angajaţi în sectorul public, a unor persoane afiliate politic guvernanţilor sau a unora care îşi pot cumpăra demnităţile după modelul cunoscut de cumpărare a locurilor pe listele electorale. Nepotismul, clientelismul, favoritismul, birocraţia, corupţia sunt fenomene care minează la ora actuală eficienţa administraţiei de stat şi care, implicit, frânează dezvoltarea economică a ţării. PPCD este decis să combată hotărât aceste fenomene şi să promoveze doar oameni de o valoare profesională şi morală remarcabilă. În acest sens promovarea tinerilor, alături de profesioniştii cu experienţă, reprezintă o prioritate permanentă a PPCD.

Economia Socială de Piaţă se bazează pe următorii patru piloni:

Obiectivul PPCD este atingerea unui înalt nivel de angajare în câmpul muncii şi de coeziune socială, precum şi o dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor ţarii, nu doar a zonei capitalei. Într-o economie competitivă şi orientată spre performanţe, PPCD urmăreşte sporirea flexibilităţii pieţei forţei de muncă prin demontarea unor bariere legale şi birocratice inutile, prin stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a liberei iniţiative în general. Reforma sistemului bancar şi oferirea unor linii de creditare şi microcreditare cu dobânzi mici, oferirea de facilităţi fiscale şi de creditare pentru întreprinzătorii care oferă locuri de muncă şi îşi reinvestesc profiturile în dezvoltare reprezintă alte câteva elemente-cheie a politicilor economice ale PPCD.

Agricultura ca ramură strategică a economiei naţionale merită o atenţie specială din partea statului. Pentru a depăşi înapoierea cronică în dezvoltarea acestei ramuri se impun câteva măsuri:

Conştiinţa ecologică şi sentimentul responsabilităţii sunt elemente fundamentale ale Economiei Sociale de Piaţă. Creşterea economică şi industrializarea ţării trebuie să evite cauzarea de daune mediului ambiant, ca şi a schimbărilor climatice.

PPCD apreciază că depăşirea actualei crize economice şi financiare poate fi atinsă şi prin reducerea substanţială a cheltuielilor bugetare inutile sau iresponsabile, prin reducerea substanţială a hiperbirocratismului, prin consolidarea disciplinei fiscale, precum şi prin menţinerea datoriilor publice sub control şi reducerea acestora. Taxele mici şi stabilitatea monetară sunt cele mai bune politici sociale.

Pământul şi creativitatea populaţiei sunt unică bogăţie din Republica Moldova. De acea un sistem eficient de pregătire profesională presupune o reformă profundă a sistemului de şcoli profesionale, a programelor de recalificare. Se impune de asemenea antrenarea adecvată a cetăţenilor şi oferirea de posibilităţi şi standarde de pregătire la nivelul celor mai avansate economii din lume sunt indispensabile pentru dezvoltarea durabilă a unei pieţe în continuă şi dinamică schimbare. Crearea unei pieţe a forţei de muncă mult mai flexibile, atât pentru angajaţi, cât şi pentru angajatori, va oferi mai multe locuri de muncă şi mai multe oportunităţi pentru fiecare.

Fără o baza de producţie solidă ţară noastră nu poate să se dezvolte. Criza actuală poate fi depaşită numai dacă deficitul în comerţul exterior al Republicii Moldova va fi redus substanţial. De acea trebuie să fi încurajat producţia autohtonă şi exportul, precum şi redusă dependenţa energetică a ţării. Agricultura şi viticultura, industria agro-alimentară, dezvoltarea unui regim energetic pe baza unor energii de alternativă şi plicându-se regimul economiei de energie, precum şi dezvoltarea uneori ramuri de servicii internaţionale sunt elementele-cheie ale strategiei creştin-democrate de dezvoltare economică a Republici Moldova.

Republica Moldova poate deveni o economie prosperă doar fiind guvernată de exponenţii curentului politic Creştin-Democrat, care să promoveze în mod profesionist, profund moral şi consecvent principiile Economiei Sociale de Piaţă.

Sursa: www.flux.md

Rezoluţia Congresului XII al PPCD cu privire la situaţia politică de moment Discursul lui Ghenadie Vaculovschi la Congresul al XII-lea al PPCD