Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Luare de cuvînt a fracţiunii PCRM în Parlament la proiectul legii N.1232 din 8.10.2009 cu privire la modificarea unor acte legislative (vizînd privarea de dreptul la locuinţe a unui şir de categorii de persoane)

|versiune pentru tipar||
PCRM / 29 octombrie 2009
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Onorat Parlament,

În cele ce urmează, intenţionez să expun opinia fracţiunii PCRM asupra proiectului de lege pe care îl dezbatem.

Iată că, încă la un termen destul de restrîns de la prezentarea programului de activitate a noului Guvern, program în care politica socială a fost ignorată şi exclusă din priorităţile acestuia, constatăm, cu mare îngrijorare, şi aplicarea în practică a acestui fapt. Sporirea calitătii vietii si a bunăstării cetăţenilor din Republica Moldova nu constituie o preocupare a actualei majorităţi parlamentare şi alianţei guvernamentale.

Dimpotrivă, majoritatea actiunilor întreprinse de noua Guvernare vin să diminueze şi să reducă drepturile si garanţiile constituţionale, inclusiv cele de ordin social, ale cetăţenilor noştri.

Am fost cu toţii martorii deciziei Guvernului de a amîna pe o perioadă de 3–4 ani majorarea salariului, prevăzută în legislaţia actuală, pentru unele categorii de salariaţi, (fapt care în condiţiile inflaţiei şi a sporirii presiunii fiscale, prevăzută pentru următorii ani, va duce inevitabil la diminuarea veniturilor reale salariale ale categoriilor de persoane vizate); am fost martori la excluderea facilităţilor la transportul public din municipiul Chişinău pentru cele mai vulnerabile categorii de populaţie, la majorarea tarifelor pentru unele servicii comunale, la sistarea plăţii ajutoarelor unice pentru veterani, la tergiversarea şi sistarea implementării unor programe sociale pentru tineret, etc).

Astăzi, deciziile menţionate, au mai fost suplimentate cu un proiect de lege — pe care-l considerăm anticonstituţional, antisocial, antiuman, — proiect care privează un şir de categorii de persoane de unul din drepturile lor fundamentale- dreptul la asigurare cu locuinţă. Către aceste categorii se referă: cadrele didactice, militarii, grănicerii, veteranii şi invalizii de război, participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, precum si familiile celor decedaţi, judecătorii, colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne, ofiţerii de informaţii şi securitate, etc.

Dreptul de asigurare cu locuinţă a acestor categorii de persoane reprezintă o modalitate obiectivă de stimulare a acestora, care rezultă din particularităţile şi specificul activităţii, precum şi din condiţiile îndeplinirii serviciului. Persoanele care fac parte din majoritatea categoriilor vizate de proiectul de lege îşi riscă viaţa şi sănătatea zi de zi pentru a executa calitativ şi cu responsabilitate atribuţiile sale. Mai mult, acest risc se răsfrînge şi asupra familiilor lor.

Proiectul de lege pe care îl dezbatem acum, ridică, în opinia noastră, grave probleme de constituţionalitate, venind în contradicţie cu prevederile art. 54 din Constituţie, care interzice adoptarea legilor care ar suprima sau ar diminua drepturile si libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului. De asemenea, art 126 alin (2) lit.g) din Constituţie obligă statul să asigure crearea condiţiilor pentru creşterea calităţii vieţii, iar proiectul vizat diminuează esenţial calitatea vieţii categoriilor menţionate.

De menţionat că şi autorii proiectului de asemenea fac trimitere la Constituţie, considerînd că instituirea unor condiţii privilegiate pentru anumite categorii de persoane încalcă principiul egalităţii în drepturi.

Pentru restabilirea egalităţii, autorii proiectului nu propun însă îmbunătăţirea condiţiilor persoanelor ce nu beneficiază de facilităţi ci, din contra — anularea drepturilor persoanelor care beneficiază deja de acestea. Logic şi uman, dar şi în corespundere cu aşteptările societăţii şi promisiunile electorale a tuturor partidelor politice, ar fi fost ca noua Guvernare să fi venit cu măsuri şi programe care ar contribui la asigurarea cu condiţii adecvate de trai a unui număr mai mare de populaţie.

Nu poate fi acceptat nici argumentul autorilor precum că obligaţia autorităţilor publice de a acorda spaţiu locativ ar stabili un tratament diferit pentru persoanele care prestează o muncă egală. Considerăm drept eronată poziţia autorului precum că toţi cetăţenii prestează o muncă egală în condiţii egale, or, principiul egalităţii presupune un tratament juridic egal în situaţii egale şi un tratament juridic diferit în situaţii diferite.

Dorim să evidenţiem şi faptul, că în viziunea fracţiunii PCRM, proiectul de lege diminuează considerabil independenţa corpului judecătoresc, consfinţit în art. 116 din Constituţie, fapt care pune în pericol imparţialitatea şi obiectivitatea actului de justiţie.

Prin art. 10 al proectului respectiv, sunt excluse garanţiile minime privind posibilitatea de oferire a spaţiului locativ specialiştilor din sistemul de învăţămînt. Cunoaştem cu toţii problema deficitului de cadre pentru învăţămîntul preşcolar şi cel general. Considerăm că excluderea acestor garanţii sociale pentru pedagogi va agrava si mai mult problema cadrelor din sistemul de învăţămînt, diminuînd atractivitatea de angajare a specialiştilor în acest sistem, în special în sectorul rural.

O lovitură repetată, din partea actualei Guvernări, o primesc pe parcursul acestei luni — militarii. După amînarea pe o perioadă de 3–4 ani a majorărilor salariale prevăzute de legislatie, urmează excluderea garanţiilor de asigurare cu spaţiu locativ. Nici în cazul acestei categorii de persoane nu s-au luat în considerare condiţiile specifice de activitate a acestora. Spre ex. asupra militarilor, dar si asupra altor categorii vizate de acest proiect ( angajaţi MAI, angajaţilor din penitenciare, pompierii şi salvatorii , etc.) nu se răsfring funcţiile de protecţie a sindicatelor, dreptul la grevă, unele norme ale legislaţiei muncii. Legislaţia în domeniu conţine un număr mare de restricţii şi interdicţii pentru aceste categorii de persoane, militarul nu poate refuza executarea obligaţiilor de serviciu în cazul cînd acestea sînt legate de risc pentru viaţă şi sănătatea acestora. Faptul că longevitatea vieţii militarilor în RM este cu 10 ani mai redusă decît media pe ţară vine să confirme situaţia specifică a acestor persoane.

Cum veţi putea, stimaţi deputaţi ai Alianţei, să cereţi de la militari, cetăţeni ai RM, un grad înalt de moralitate în apărarea Patriei, paza frontierei şi în menţinerea ordinii publice, dacă atitudinea Dumneavoastră fată de ei este absolute imorală.

Trebuie să recunoaştem că nici pînă în prezent nu au fost executate literalmente prevederile legale referitor la acordarea spaţiului locativ. Dar, guvernările anterioare şi-au asumat responsabilităţi să identifice şi să aloce permanent resurse pentru asigurarea cu spatiu locativ a cetăţenilor.

Prin omiterea acestor prevederi, guvernarea actuală demonstrează că nu doreşte să soluţioneze această problemă şi se eschivează intr-un mod sfidător de la obligatia de a identifica căi si posibilitati de asigurarea cu spatiu locativ a unui numar considerabil al populatiei.

Probleme financiare au existat întotdeauna şi în toate ţările lumii. Dar intenţia de a solutiona problema, de a oferi speranţă la condiţii de trai mai bune precum şi eforturile întreprinse pentru depăşirea situaţiilor de dificultate la acest capitol — denotă gradul de moralitate al guvernării unui stat — fapt care constituie un deficit evident al actualei Guvernări din Republica Moldova.

Ţinînd cont de cele expuse mai sus, fracţiunea PCRM categoric nu susţine şi nu va vota acest proiect de lege.

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia PCRM cu privire la situaţia creată în cadrul organelor de drept Vladimir Voronin a participat la plenara jubiliară a Uniunii Ofiţerilor