Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPCD

Apelul Frontului Popular din Moldova către cetăţenii republicii

|versiune pentru tipar||
FPM (astăzi PPCD) / 20 mai 1989
Partidul Popular Creştin Democrat

În condiţiile deosebite, create de către restructutarea societăţii sovietice, care au dus, pe de o parte, la creşterea fără precedent a voinţei poporului de a-şi recuceri drepturile constituţionale, iar, pe de alta, la consolidarea şi activizarea forţelor aparatului administrativbirocratic, în republică a avut loc constituirea Frontului Popular din Moldova (FPM). Acest eveniment demonstrează afirmarea cu tărie a unui spirit nou de manifestare şi organizare a maselor populare, creatoare de istorie, care consună cu aspiraţiile dintotdeauna şi perpetuează tradiţiile progresiste ale poporului.

Pornind de la necesitatea consolidării statalităţii şi suveranităţii RSSM, stabilirii unor noi relaţii interetnice în republică, instaurării democraţiei în toate sferele vieţii, FPM tinde să încadreze în activitatea sa energia, experienţa şi intelectul poporului, să devină o şcoală a maturităţii sociale. Conştientă de răspunderea ce şi-o asumă, de multiplele semnificaţii ce le poate avea asupra rosturilor şi devenirilor patriei, FPM declară:

  1. Scopul nostru nu este obţinerea puterii politice şi de stat în republică, ci obţinerea suveranităţii economice, sociale şi culturale a RSSM ca stat legal în cadrul Uniunii RSS, organizarea şi activizarea maselor în vederea exercitării reale a voinţei poporului şi creării condiţiilor necesare promovării libertăţilor democratice.
  2. Activitatea noastră nu iese din cadrul drepturilor prevăzute de Constituţiile URSS şi RSSM, de alte documente de drept internaţional, la care a aderat URSS.
  3. Luptăm contra deosebirii populaţiei republicii după apartenenţă naţională, apărăm drepturile, cinstea şi onoarea naţională ale tuturor cetăţenilor RSSM.
  4. Ne angajăm să contribuim la libera dezvoltare în cadrul RSSM a poporaţiei găgăuze, a reprezentanţilor tuturor grupurilor etnice conlocuitoare cu condiţia liberei exercitări a dreptului populaţiei băştinaşe de a-şi hotărî singură destinul său.
  5. Pledăm pentru o reevaluare a principiilor de colaborare cu RSSU, RSR şi RPB în vederea reinstaurării unui climat favorabil înfloririi etnoculturilor popoarelor din această zonă a Europei.
  6. Suntem gata să conlucrăm cu toate organizaţiile şi mişcările de masă în spiritul umanismului şi deplinei angajări în serviciul bunei convieţuiri a popoarelor.

Ne adresăm tuturor oamenilor de bună credinţă din RSSM şi din afara ei: conlucraţi cu Frontul Popular din Moldova, militaţi pentru izbânda idealurilor lui, încadraţi-vă în rândurile FPM!

Congresul I de constituire al FPM

Rezoluţia Congresului I de constituire al FPM cu privire la mijloacele de informare în masă Marea Adunare Naţională din 27 august 1989