Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Partidul Socialiştilor vine cu soluţii de redresare a situaţiei în agricultură

|versiune pentru tipar||
PSRM / 28 martie 2012 | 
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

În ultima perioadă de timp, sectorul agricol al Republicii Moldova a fost vizat de mai multe modificări ale politicii fiscale. Aceste modificări, promovate de Guvern şi Parlament începînd cu anul 2010, au impact financar nefavorabil asupra întreprinderilor şi persoanelor fizice care activează în domeniul agricol.

În anul 2010, cota standard a TVA la producţia agricolă produsă şi livrată pe teritoriul ţării cu subvenţionarea integrală din partea statului a TVA achitate la buget, a fost înlocuită cu cota de 8% a taxei pe valoarea adăugată, fără rambursarea din buget a sumelor achitate de producătorii agricoli (art.96 din Codul fiscal). Urmare a acestei modificări, agenţii economici ce activează în domeniul agriculturii primare au achitat în buget TVA în sumă de circa 60 milioane lei în anul 2010 şi 70 milioane lei în anul 2011, mijloace care nu le-au fost rambursate din buget.

Pentru anul 2012, Parlamentul a aprobat un set de modificări a legislaţiei fiscale care de asemenea majorează presiunea fiscală asupra cetăţenilor şi agenţilor economici ce activează în agricultură şi sectoarele conexe ei:

Mai mult ca atît, în anul 2012 a fost exclusă subvenţionarea din Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli a procurărilor de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, iar insuficienţa cronică de mijloace financiare în Fondul respectiv nu permite satisfacerea tuturor cererilor de subvenţionare parvenite de la producătorii agricoli. Astfel, doar în anul 2011, au rămas fără acoperire financiară solicitări de finanţare în sumă de 200 milioane lei.

Situaţia în sectorul agricol s-a agravat urmare a secetei din toamna anului 2011 şi temperaturilor scăzute din iarna anului 2012. Conform datelor preliminare anunţate de Ministerul Agriculturii şi estimărilor experţilor în domeniu, se constată că condiţiile meteo nefavorabile deja au compromis aproximativ 50% din semănăturile de toamnă, şi respectiv, peste 100 mii hectare vor fi reînsemînţate în primavara anului curent. Principalele cheltuieli pe care le au de suportat agricultorii în primăvara 2012 ţin de prelucrarea terenurilor agricole, procurarea materialului semincer şi săditor, procurarea mijloacelor fitosanitare şi fertilizanţi. Pe parcursul anilor 2009–2012, preţurile la inputurile agricole au crescut cu 55% la motorină, 50% la seminţe şi 45% la fertilizanţi.

Seria de măsuri antipopulare, promovate de Guvern şi aprobate de Parlament, precum şi condiţiile climaterice nefavorabile, fără doar şi poate vor avea un impact negativ asupra situţiei financiare a întreprinderilor şi persoanelor fizice ce activează în agricultură.

Pentru a susţine creşterea durabilă a sectorului agricol şi industriei prelucrătoare, precum şi pentru a diminua parţial efectele nefaste ale politicilor bugetar-fiscale promovate de Guvernul AIE şi a calamităţilor naturale din toamna 2011 şi iarna 2012, se propune de a promova un şir de modificări în legislţie care au ca scop diminuarea presiunii fiscale asupra contribuabililor din sectorul agrar, majorarea Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli şi extinderea direcţiilor subvenţionate de stat:

1) Diminuarea cu 50% a impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă

Micşorarea de două ori a cotelor impozitului funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă, va permite susţinerea în anul 2012, cu 75 milioane lei a producătorilor agricoli şi proprietarilor de terenuri agricole;

2) Stabilirea cotei 0% la impozitul pe venitul nedistribuit pentru agenţii economici din agricultură

Pentru stimularea creşterii economice, sporirea atractivităţii mediului fiscal autohton şi consolidarea capacităţilor economiei naţionale de a creşte mai rapid, este evident necesar de a suplimenta la maximum posibil mijloacele circulante disponibile la nivel de agenţi economici. O modalitate sigură de stimulare a direcţionării profiturilor spre reinvestire s-a dovedit a fi aplicarea cotei zero la impozitul pe venit. Revenirea la aplicarea impozitului pe venit la cota de 12%, şi anularea tuturor facilităţilor fiscale existente, inclusiv pentru micul business, este recepţionată de mediul de afaceri ca un semnal negativ pentru iniţierea afacerilor noi şi localizarea în Republica Moldova a investiţiilor.

Conform estimărilor, reîntroducerea impozitului pe venitul agenţilor economici la cota de 12% va mări presiunea fiscală asupra agenţilor economici din agricultură cu 60 milioane lei în anul 2012. Este cert faptul că aceste mijloace vor fi sustrase din circuitul economic, indiferent de faptul dacă veniturile agenţilor economici vor fi îndreptate spre distribuirea dividendelor sau menţinute pentru dezvoltarea afacerii. În condiţiile crizei economice mondiale, consecinţele căreia vor fi resimţite şi în următorii ani, aplicarea cotei 12% la impozitul pe venitul întreprinderilor va lipsi agenţii economici de sursele circulante necesare dezvoltării şi menţinerii afacerilor, aceştea fiind nevoiţi să apeleze la atragerea surselor de finanţare din credite şi împrumuturi care impun costuri suplimentare şi respectiv fac mai puţin competitivă producţia autohtonă. Odată cu stabilirea cotei 0% a impozitului pe venitul nedistribuit al agenţilor economici, la dispoziţia producătorilor agricoli în anul 2012 vor rămînea circa 60 milioane lei;

3) Restabilirea facilităţii la impozitul pe venit pentru veniturile obţinute de persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova de la înstrăinarea terenurilor cu destinaţie agricolă

Începînd cu 13 ianuarie 2012, din lista surselor de venit neimpozabile prevăzută la art.20 al Codului fiscal, au fost excluse veniturile obţinute de persoanele fizice de la înstrăinarea terenurilor agricole şi tot de la data respectivă a fost majorată cota impozitului pe venit reţinut la sursa de plată din veniturile impozabile nesalariale achitate în folosul persoanelor fizice de la 5 la 7% (art.90 din Codul fiscal). Astfel, în cazul în care persoanele fizice vor înstrăina terenuri agricole, în mod special cele ce au fost primite gratuit în procesul realizării Programului naţional “Pămînt”, veniturile obţinute se califică drept creştere de capital şi se impozitează pe principii generale. Mai mult ca atît, dacă terenul va fi comercializat unui agent economic, din suma ce urmează a fi achitată persoanei fizice se va reţine la sursa de plată un impozit prealabil în mărime de 7% din suma totală destinată plăţii. Este de menţionat că pe lîngă majorarea presiunii fiscale asupra persoanelor fizice, anularea facilităţii în cauză descurajază procesul de consolidare a terenurilor agricole şi respectiv face mai puţin competitivă ramura agriculturii.

Restabilirea facilităţii nominalizate prin modificarea art.20 din Codul fiscal nu va permite impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice din înstrăinarea terenurilor primite cu titlu gratuit în procesul privatizării şi va stimula procesul de consolidare a terenurilor agricole în continuare;

4) Majorarea de la 6 la 10 puncte procentuale a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii achitate din contul bugetului de stat în locul angajatorilor din agricultură

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, prevede că angajatorii din agricultură urmează să achite contribuţii de asigurări sociale pentru persoanele angajate în mărime de 22% de la fondul de salarizare şi alte recompense, din care 16% se achită din mijloacele angajatorului şi 6% de la bugetul de stat. În condiţiile unui an agricol climateric nefavorabil, în scopul sporirii susţinerii statului întreprinderilor agricole, se propune de a majora aportul statului la achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de către agenţii economici ce activează în domeniul agricol, de la 6 la 10 puncte procentuale. Modificarea respectivă, fără să afecteze interesele angajaţilor la determinarea mărimii pensiei viitoare, va permite economisirea de către angajatori a circa 25 milioane lei în anul 2012.

5) Anularea cotei Taxei pe valoarea adăugată în mărime de 8% la producţia agricolă şi revenirea la cota standard cu subvenţionarea din partea statului a TVA în agricultură prin rambursarea integrală a acestui impozit din buget

Aplicarea TVA la producţia agricolă la cota standard cu rambursarea integrală a sumei achitate din buget, s-a dovedit a fi un instrument benefic dezvoltării economiei naţionale. Mecanismul respectiv, în combinare cu cota 0% la impozitul pe venit, practic exclude dorinţa contribuabililor de a practica evaziuni fiscale, stimulează circuitul mijloacelor băneşti prin conturile bancare, sporeşte transparenţa operaţiunilor economice. Este important, că aplicarea cotei standard a TVA cu rambursare integrală din buget reduce presiunea fiscală nu doar asupra producătorilor agricoli dar şi asupra întreprinderilor de prelucrare care facînd achiziţii de producţie agricolă trec TVA aferent achiziţiilor în cont şi prin aceasta îşi diminuează obligaţiile fiscale ulterioare.

Pentru susţinerea sectorului agricol şi industriei prelucrătoare se propune de a anula Taxa pe valoarea adăugată în mărime de 8% la producţia agricolă şi de a reveni la cota standard cu subvenţionarea din partea statului a TVA în agricultură prin rambursarea integrală a acestui impozit din buget (art. 96 din Codul Fiscal). Totodată, este principial ca rambursarea să se efectueze în termen de maximum 5 zile lucrătoare. În acest sens se propune de a institui în Codul fiscal o normă care prevede achitarea dobînzilor din buget în folosul agenţilor economici beneficiari, în cazul depăşirii termenului stabilit pentru rambursarea TVA din buget. Modificarea respectivă va diminua obligaţiile fiscale ale producătorilor agricoli cu 70 milioane lei în anul 2012.

6) Restabilirea subvenţionării din Bugetul de stat a procurărilor produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor

Este bine cunoscut faptul că, după volumul produselor de uz fitosanitar şi a îngrăşămintelor utilizate în producţia agricolă, Moldova este mult rămasă în urmă faţă de cele mai dezvoltate ţări în plan agricol. Cu siguranţă, datorită fertilităţii înalte a terenurilor agricole, se pot obţine recolte înalte şi fără utilizarea masivă a chimicalelor şi îngrăşămintelor, însă de competitivitate, în acest caz trebuie să uităm. Practica subvenţionării produselor de uz fitosanitar şi a îngrăşămintelor utilizată pe parcursul anilor precedenţi a avut efectul scontat asupra productivităţii culturilor agricole. Cu atât mai mult, în anul curent, când semănăturile de toamnă sunt foarte slabe, acestea trebuie să beneficieze de o alimentare suplimentară cu îngrăşămintelor şi tratate la nivelul tehnologiilor recomandate. În scopul sporirii accesibilităţii agricultorilor la produsele de uz fitosanitar se propune de a completa lista direcţiilor pentru care se utilizează mijloacele Fondului de susţinere a producătorilor agricoli cu (articolul 2 al Legii bugetului de stat pe anul 2012) subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale).

7) Majorarea cu 200 milioane lei a Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli prevăzut în Legea bugetului de stat pe anul 2012

Deja a devenit o tradiţie tristă, că din an în an statul nu-şi onorează integral şi în termen obligaţiile sale în partea ce ţine de subvenţionarea producătorilor agricoli. Astfel, o parte considerabilă a solicitărilor de subvenţionare sînt respinse de Ministerul Agriculturii sau rămîn a fi nesoluţionate pe motivul insuficienţei mijloacelor băneşti prevăzute pentru aceste scopuri în anul corespunzător. Pentru a spori suportul statului acordat sectorului agricol, a face mai eficiente programele de susţinere a acestui sector şi nu în ultimul rînd pentru permite respectarea integrală a angajamentelor asumate de către stat se propune de a majora de la 400 la 600 milioane lei Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, prevăzut de art.1 din Legea bugetului de stat pentru anul 2012. Majorarea respectivă ar permite acoperirea financiară şi a extinderii subvenţionării asupra utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale).

Suma totală a beneficiilor suplimentare ce vor fi obţinute în diferite forme de către agricultori ca urmare a promovării propunerilor indicate anterior va constitui circa 430 milioane lei în anul 2012.

Pentru a nu afecta echilibrul bugetar în urma creşterii cheltuielilor ce ţin de majorarea volumului de subvenţionare şi rambursarea TVA producătorilor agricoli, precum şi diminuării încasărilor la impozitul pe venit, impozitul funciar şi contribuţii de asigurări sociale, se propune ca Guvernul să elaboreze şi să înainteze Parlamentului un proiect de Lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012, care ar prevedea majorarea cu 275 milioane lei a veniturilor bugetare şi reducerea cu 155 milioane lei a părţii cheltuieli a bugetului de stat.

Dat fiind aşteptările optimiste ale Guvernului privind ritmul creşterii PIB în 2012 şi tendiţa de majorare a importurilor, se propune ca partea de venituri a bugetului de stat să fie majorată la compartimentele Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi seviciile prestate pe teritoriul ţării cu 100 milioane lei şi la Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi serviciile importate cu 175 milioane lei.

Totodată, este necesar ca Guvernul să vină cu propuneri de optimizare cu 50 milioane lei a cheltuielilor aparatului administrativ finanţat de la bugetul de stat, din contul moratoriului asupra procurărilor în anul 2012 a autovehiculilor de serviciu, limitarea cheltuielilor de întreţinere a acestora, reducerea cheltuielilor de achiziţii de mobilier nou pentru autorităţile publice şi stabilirea unui control strict asupra deplasărilor de serviciu a funcţionarilor peste hotarele ţării. De asemenea, Guvernul urmează să întreprindă acţiuni consecvente şi coordonate cu politica monetară a Băncii Naţionale a Moldovei pentru a menţine la nivel scăzut dobînzile la valorile mobiliare de stat şi prin aceasta să se economisească 105 milioane lei la capitolul cheltuieli pentru deservirea datoriei de stat interne.

După cum a promis Partidul Socialiştilor vine cu soluţii concrete pentru susţinerea agricultorilor moldoveni, dar şi îmbunătăţirea sectorului agricol din ţară, aflat în profund declin din cauza actualei guvernări şi a condiţiilor climaterice nefaste.

Sursa: dodon.md

Cadre pentru modernizarea Moldovei Igor Dodon şi Zinaida Greceanîi s-au întîlnit cu ambasadorul Chinei în Republica Moldova